12 feb 2018 15:57

12 feb 2018 15:57

Gärning för Viken får grönt ljus

POLITIK: Kommunstyrelsen vill hjälpa vattenråd

Vikens vattenråd verkar för förbättrad vattenkvalitet i sjön som ligger mellan Töreboda och Karlsborg. Deras begäran på kommunalt ekonomiskt stöd fick bifall i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan var finansiering av Vikens vattenråd på agendan. Rådet begär att kommunen ska medfinansiera verksamheten med 50000 kronor årligen. Medel ska tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Utöver bidrag från Töreboda ska rådet få ytterligare 50000 kronor från Karlsborg och 20000 från Tibro.

Vikens vattenråd bildades förra året och medverkar gör nämnda kommuner och en mängd regionala och lokala organisationer.

Bakgrunden är torvbrytning på Ryholms stormosse som hade negativ inverkan på Vikens vatten. Prover visade på höga halter av näringsämnen.

I dag når Viken inte upp till Vattenmyndighetens miljökvalitetsnorm. Parter med ett gemensamt intresse gick samman för att arbeta för bättre vattenkvalitet.

Rådets verksamhet ska verka med minimal administration. Begärd finansiering ska täcka kostnaden för en resursperson på deltid.

Kommunstyrelsen biföll begäran från Vikens vattenråd enhälligt och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige.

Vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan var finansiering av Vikens vattenråd på agendan. Rådet begär att kommunen ska medfinansiera verksamheten med 50000 kronor årligen. Medel ska tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Utöver bidrag från Töreboda ska rådet få ytterligare 50000 kronor från Karlsborg och 20000 från Tibro.

Vikens vattenråd bildades förra året och medverkar gör nämnda kommuner och en mängd regionala och lokala organisationer.

Bakgrunden är torvbrytning på Ryholms stormosse som hade negativ inverkan på Vikens vatten. Prover visade på höga halter av näringsämnen.

I dag når Viken inte upp till Vattenmyndighetens miljökvalitetsnorm. Parter med ett gemensamt intresse gick samman för att arbeta för bättre vattenkvalitet.

Rådets verksamhet ska verka med minimal administration. Begärd finansiering ska täcka kostnaden för en resursperson på deltid.

Kommunstyrelsen biföll begäran från Vikens vattenråd enhälligt och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige.

  • Jesper Sydhagen