09 mar 2016 15:36

09 mar 2016 15:36

Otydligt om lex Sarah

TÖREBODA: Ivo gjorde tillsyn

Vid en oanmäld tillsyn inom hemtjänsten och på ett särskilt boende i kommunen upptäckte Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att kunskapen om lex Sarah inte är tillräcklig.

Enligt lag är personal inom äldreomsorgen skyldig att anmäla brister. Hur rutinerna ser ut i Töreboda har nu granskats av Ivo. Det skedde bland annat genom intervjuer med enhetschefer samt två vård- och omsorgspersonal i respektive verksamhet.

Det framkom att det finns felaktig information om vart brister ska anmälas. Enligt kommunens rutin ska anmälan ske till Socialstyrelsen, men det är Ivo som gäller numera. Några av de intervjuade var också osäkra på hur missförhållanden ska rapporteras under kvällar, nätter och helger. Ivo kunde inte bringa klarhet vid sin tillsyn.

Det fanns olika uppfattningar om hur arbetet med lex Sarah och avvikelser hanteras i verksamheterna. Enhetscheferna kände inte till om det görs någon sammanställning av inkomna rapporter. Båda enhetscheferna uppgav dock att de diskuterar avvikelser med sin personal.

De anställda sa samstämmigt att de inte vet om några förändringar har gjorts i verksamheten utifrån tidigare rapporter enligt lex Sarah. Personalen vid det särskilda boendet sa att man inte diskuterar lex Sarah i verksamheten och att de inte heller får någon återkoppling på avvikelser som skrivs. Personalen vid hemtjänsten berättade att de tidigare har diskuterat avvikelser men att de nu inte ska göra detta längre.

Ivo anser att det är viktigt att göra personalen delaktig i detta arbete. Myndigheten understryker vikten av att hålla processer och rutiner uppdaterade. Man upplyser kommunen om att rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras i syfte att hålla god kvalitet på verksamheten.

Enligt lag är personal inom äldreomsorgen skyldig att anmäla brister. Hur rutinerna ser ut i Töreboda har nu granskats av Ivo. Det skedde bland annat genom intervjuer med enhetschefer samt två vård- och omsorgspersonal i respektive verksamhet.

Det framkom att det finns felaktig information om vart brister ska anmälas. Enligt kommunens rutin ska anmälan ske till Socialstyrelsen, men det är Ivo som gäller numera. Några av de intervjuade var också osäkra på hur missförhållanden ska rapporteras under kvällar, nätter och helger. Ivo kunde inte bringa klarhet vid sin tillsyn.

Det fanns olika uppfattningar om hur arbetet med lex Sarah och avvikelser hanteras i verksamheterna. Enhetscheferna kände inte till om det görs någon sammanställning av inkomna rapporter. Båda enhetscheferna uppgav dock att de diskuterar avvikelser med sin personal.

De anställda sa samstämmigt att de inte vet om några förändringar har gjorts i verksamheten utifrån tidigare rapporter enligt lex Sarah. Personalen vid det särskilda boendet sa att man inte diskuterar lex Sarah i verksamheten och att de inte heller får någon återkoppling på avvikelser som skrivs. Personalen vid hemtjänsten berättade att de tidigare har diskuterat avvikelser men att de nu inte ska göra detta längre.

Ivo anser att det är viktigt att göra personalen delaktig i detta arbete. Myndigheten understryker vikten av att hålla processer och rutiner uppdaterade. Man upplyser kommunen om att rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras i syfte att hålla god kvalitet på verksamheten.

  • Jenny Allvin