03 mar 2015 16:10

03 mar 2015 16:10

Vindpark får drivas trots skuggor

FÄGREMO: Klagomål tillbakavisade

Trots att ett antal närboende säger sig i ett överklagande komma få besvär av skuggor och buller tillåts nu Töreboda Vind AB driva vindpark efter en dom i mark- och miljödomstolen.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade i februari 2012 att lämna tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark på fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun. Tillståndet omfattade uppförande och drift av högst 18 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 170 meter.

Högre

I augusti 2014 beslutade miljöprövningsdelegationen om ändring av tillståndet till vindkraftsparken som innebar en höjning av totalhöjden från 170 meter till 185 meter.

Den ökande höjden innebär, enligt de klagande, risk för både ökat buller och mer skugga och flimmer över de närboende och de krävde i ett överklagande att nya mätningar därför borde göras och även att höjningen inte medges.

Bolaget menar att nya mätningar gjorts för 185 meters höjd och ljudnivån ligger under rekommenderade värden, att 15 meter knappast uppfattas i landskapsbilden och att friluftslivet inte påverkas.

Avslag

Mark- och miljödomstolen säger i sin dom att eftersom det rör sig om en ändringsansökan är frågan redan reglerad i särskilda villkor i samband med den slutliga verksplaceringen och miljökonsekvensutredningen anses därför vara tillräcklig.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade i februari 2012 att lämna tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftpark på fastigheten Fägremo 1:2 i Töreboda kommun. Tillståndet omfattade uppförande och drift av högst 18 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 170 meter.

Högre

I augusti 2014 beslutade miljöprövningsdelegationen om ändring av tillståndet till vindkraftsparken som innebar en höjning av totalhöjden från 170 meter till 185 meter.

Den ökande höjden innebär, enligt de klagande, risk för både ökat buller och mer skugga och flimmer över de närboende och de krävde i ett överklagande att nya mätningar därför borde göras och även att höjningen inte medges.

Bolaget menar att nya mätningar gjorts för 185 meters höjd och ljudnivån ligger under rekommenderade värden, att 15 meter knappast uppfattas i landskapsbilden och att friluftslivet inte påverkas.

Avslag

Mark- och miljödomstolen säger i sin dom att eftersom det rör sig om en ändringsansökan är frågan redan reglerad i särskilda villkor i samband med den slutliga verksplaceringen och miljökonsekvensutredningen anses därför vara tillräcklig.