11 okt 2017 16:05

11 okt 2017 16:05

Vågade inte gå till skolan

MARIESTAD: Skolinspektionen kräver att kommunen vidtar åtgärder

En skola i Mariestad har anmälts till Skolinspektionen.
Detta efter att en elev har utsatts för så kränkande behandling att denne inte vågat gå tillbaka till skolan.
Myndigheten kräver nu att kommunen vidtar åtgärder.

Enligt anmälan, som inkom till Skolinspektionen i slutet av maj tidigare i år, har en elev vid en av kommunens grundskolor utsatts för kränkande behandling under en längre tid. Det har varit verbala och fysiska kränkningar från andra elever. Trots upprepade kontakter och möten med skolan ska situationen inte förändrats. Detta har resulterat i att eleven inte vågat gå till skolan.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Mariestads kommun senast den 15 november i år, vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning tillgodoses och att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

I detta ingår att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska komma tillbaka och fortsätta gå i skolan. Kommunen ska se till att skolans personal och rektor anmäler uppgifter om kränkande behandling till rektor, respektive kommunen.

Enligt anmälan, som inkom till Skolinspektionen i slutet av maj tidigare i år, har en elev vid en av kommunens grundskolor utsatts för kränkande behandling under en längre tid. Det har varit verbala och fysiska kränkningar från andra elever. Trots upprepade kontakter och möten med skolan ska situationen inte förändrats. Detta har resulterat i att eleven inte vågat gå till skolan.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Mariestads kommun senast den 15 november i år, vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning tillgodoses och att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

I detta ingår att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska komma tillbaka och fortsätta gå i skolan. Kommunen ska se till att skolans personal och rektor anmäler uppgifter om kränkande behandling till rektor, respektive kommunen.

  • Johanna Drath