10 okt 2016 15:30

10 okt 2016 15:30

Nej till bostadshus i Sjötorp

LÄNSSTYRELSEN: Upphäver kommunalt nämndbeslut

I slutet av juli fick fastighetsägaren grönt ljus från kommunen. Två månader senare blev det tummen ned från länsstyrelsen.

På fastigheten Sjötorp 2:318 ville ägaren få strandskyddsdispens för att uppföra ett bostadshus och en komplementbyggnad.

Den 27 juli gav miljö- och byggnadsförvaltningen sin välsignelse till planerna.

Den 9 augusti beslutade länsstyrelsens naturavdelning att ta upp ärendet till överprövning för att granska om ”särskilda skäl” för dispens var tillämpbart för att medge dispensen.

Efter att ha besökt platsen kom länsstyrelsens handläggare fram till att dispensen som utgivits av kommunen inte är förenligt med strandskyddets syften.

Därmed underkänns alltså nämndens skäl för dispens där det åberopades att den aktuella platsen är väl avskild bakom befintlig bebyggelse som skymmer stranden.

Kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt senast tre veckor efter det att den sökande fick del av beslutet – som togs den 30 september.

På fastigheten Sjötorp 2:318 ville ägaren få strandskyddsdispens för att uppföra ett bostadshus och en komplementbyggnad.

Den 27 juli gav miljö- och byggnadsförvaltningen sin välsignelse till planerna.

Den 9 augusti beslutade länsstyrelsens naturavdelning att ta upp ärendet till överprövning för att granska om ”särskilda skäl” för dispens var tillämpbart för att medge dispensen.

Efter att ha besökt platsen kom länsstyrelsens handläggare fram till att dispensen som utgivits av kommunen inte är förenligt med strandskyddets syften.

Därmed underkänns alltså nämndens skäl för dispens där det åberopades att den aktuella platsen är väl avskild bakom befintlig bebyggelse som skymmer stranden.

Kan överklagas

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt senast tre veckor efter det att den sökande fick del av beslutet – som togs den 30 september.