07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Nej till planer på mack

MARIESTAD: Ärendet kan komma att avgöras i domstol

Kommunen sade ja. Men Länsstyrelsen säger nej. Överklagas det senare beslutet kan en domstol komma att avgöra ifall det blir en så kallad containermack på fastigheten Sundsören 1:1 eller inte.

Det är Falköpingsbaserade företaget Smart Energy Sweden försäljnings AB som hos MTG:s miljö- och byggnadsförvaltning ansökt om dispens från Vänerns strandskydd.

Anledningen är ett planerat anläggande av en 18 kvadratmeter stor ”minimack” på området som sluttar ned mot sjön och brofästet för Torsöbron.

På fastigheten, ägd av kommunalrådet Johan Abrahamsson, finns restaurang Brygghuset vars parkering är tänkt att nyttjas för ändamålet.

Den 18 april beslutade den kommunala nämnden att bevilja dispens från gällande strandskydd enligt ansökan. Man ansåg att förutsättningar för dispens föreligger ”eftersom det finns särskilda skäl i form av angeläget allmänt intresse samt att anläggningen bidrar till utveckling av landsbygden”.

Den 4 maj beslutade Länsstyrelsens naturavdelning att överpröva ärendet och den 30 september kom beslutet som upphäver kommunens tummen upp för planerna. Företrädare för Länsstyrelsen besökte den aktuella platsen inför beslutet och konstaterade bland annat att området till stor del utgörs av en lagskyddad gränsbestämd fornlämning.

Länsstyrelsens handläggare anser inte att det har påvisats att bränslecontainern behöver ligga inom strandskyddsområdet för Vänern.

Det heter i beslutet: ”Dess lokalisering visar på att det är bilister som man vill nå som kundkrets”. Med anledning av detta borde anläggningen kunna flyttas ett par hundra meter för att komma utanför strandskyddet.

Vidare anses kommunen inte tillräckligt ha utrett om just det strandnära läget för mackcontainern skulle medföra en sådan fördel att landsbygden skulle utvecklas.

Dessutom gällde kommunens dispens endast den yta som containern skulle uppta (3 x 6 meter). Länsstyrelsen anser att även övriga åtgärder måste bedömas och ses som en helhet. I detta sammanhang näms anläggande av vägar med viss vändradie för kunder och leveransfordon, hantering av spill och dagvatten med mera.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas inom tre veckor till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Det är Falköpingsbaserade företaget Smart Energy Sweden försäljnings AB som hos MTG:s miljö- och byggnadsförvaltning ansökt om dispens från Vänerns strandskydd.

Anledningen är ett planerat anläggande av en 18 kvadratmeter stor ”minimack” på området som sluttar ned mot sjön och brofästet för Torsöbron.

På fastigheten, ägd av kommunalrådet Johan Abrahamsson, finns restaurang Brygghuset vars parkering är tänkt att nyttjas för ändamålet.

Den 18 april beslutade den kommunala nämnden att bevilja dispens från gällande strandskydd enligt ansökan. Man ansåg att förutsättningar för dispens föreligger ”eftersom det finns särskilda skäl i form av angeläget allmänt intresse samt att anläggningen bidrar till utveckling av landsbygden”.

Den 4 maj beslutade Länsstyrelsens naturavdelning att överpröva ärendet och den 30 september kom beslutet som upphäver kommunens tummen upp för planerna. Företrädare för Länsstyrelsen besökte den aktuella platsen inför beslutet och konstaterade bland annat att området till stor del utgörs av en lagskyddad gränsbestämd fornlämning.

Länsstyrelsens handläggare anser inte att det har påvisats att bränslecontainern behöver ligga inom strandskyddsområdet för Vänern.

Det heter i beslutet: ”Dess lokalisering visar på att det är bilister som man vill nå som kundkrets”. Med anledning av detta borde anläggningen kunna flyttas ett par hundra meter för att komma utanför strandskyddet.

Vidare anses kommunen inte tillräckligt ha utrett om just det strandnära läget för mackcontainern skulle medföra en sådan fördel att landsbygden skulle utvecklas.

Dessutom gällde kommunens dispens endast den yta som containern skulle uppta (3 x 6 meter). Länsstyrelsen anser att även övriga åtgärder måste bedömas och ses som en helhet. I detta sammanhang näms anläggande av vägar med viss vändradie för kunder och leveransfordon, hantering av spill och dagvatten med mera.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas inom tre veckor till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

  • C. Lundh