28 apr 2016 12:48

28 apr 2016 12:48

Skolinspektionen om elevs rätt till stöd

MARIESTAD

Skolinspektionen förelägger Mariestads kommun att vidta åtgärder så att en högstadieelevs rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses.

I anmälan gjord av en förälder står bland annat att eleven har en sjukdom som innebär att eleven tidvis har hög frånvaro. Föräldern anser att skolan inte tagit hänsyn till detta och att eleven inte har fått tillräckligt stöd för att klara skolgången.

Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen har vidtagit åtgärder som kontinuerlig kontakt med föräldrar, samtal kring frånvaron, hemuppgifter och läxhjälp. Det har också funnits planer på hemundervisning, men detta har inte genomförts.

På en tvåmånadersperiod under det gångna läsåret hade eleven en frånvaro på 32 procent.

Mariestads kommun föreläggs nu att vidta mer kraftfulla åtgärder för att skyndsamt få eleven till skolan och delta i den ordinarie undervisningen, eller att alternativt ordna med undervisning i hemmet eller i annan lämplig lokal.

I anmälan gjord av en förälder står bland annat att eleven har en sjukdom som innebär att eleven tidvis har hög frånvaro. Föräldern anser att skolan inte tagit hänsyn till detta och att eleven inte har fått tillräckligt stöd för att klara skolgången.

Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen har vidtagit åtgärder som kontinuerlig kontakt med föräldrar, samtal kring frånvaron, hemuppgifter och läxhjälp. Det har också funnits planer på hemundervisning, men detta har inte genomförts.

På en tvåmånadersperiod under det gångna läsåret hade eleven en frånvaro på 32 procent.

Mariestads kommun föreläggs nu att vidta mer kraftfulla åtgärder för att skyndsamt få eleven till skolan och delta i den ordinarie undervisningen, eller att alternativt ordna med undervisning i hemmet eller i annan lämplig lokal.