26 apr 2016 16:24

26 apr 2016 16:24

Avslag på förslag

MARIESTAD

I ett medborgarförslag föreslogs att Mariestads kommun avskaffar bygglov för enklare solpaneler på privata villor.

Miljö- och byggnadsnämnden, som yttrat sig i ärendet, menar att det är nödvändigt att frågan om bygglovsplikt i det enskilda fallet även fortsättningsvis avgörs av förvaltningen. Nämnden hänvisar till plan- och bygglagen som anger att det krävs bygglov för utvändiga ändringar inom detaljplanelagt område, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

I dagsläget är dock mindre anläggningar på en- och tvåbostadshus under normala omständigheter inte bygglovspliktiga.

Fullmäktige instämde i nämndens svar och avslog medborgarförslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden, som yttrat sig i ärendet, menar att det är nödvändigt att frågan om bygglovsplikt i det enskilda fallet även fortsättningsvis avgörs av förvaltningen. Nämnden hänvisar till plan- och bygglagen som anger att det krävs bygglov för utvändiga ändringar inom detaljplanelagt område, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

I dagsläget är dock mindre anläggningar på en- och tvåbostadshus under normala omständigheter inte bygglovspliktiga.

Fullmäktige instämde i nämndens svar och avslog medborgarförslaget.