20 apr 2016 14:50

20 apr 2016 14:50

Fler får bo i sjönära by

MARIESTAD: Askevik växer i nya detaljplanen

55 nya tomter, utökad byggrätt, större camping med mer service. Detaljplanen för Askevik, norr om Sjötorp, börjar ta form.

Men det finns invändningar.

Det finns planer på att bygga ut Askeviks camping och fritidshusområde. Med anledning av det har kommunen gjort ett förslag till detaljplan – som ska ersätta nuvarande byggnadsplan från 1959. Marken är privatägd av tre olika personer; Aarre Into, Ola Hällsås och Håkan Hällsås. De, liksom alla andra inblandade och berörda, har nu fått chansen att tycka till om kommunens förslag i ett samråd.

Redan när planerna enligt LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) antogs 2011 fanns Askevik med, och dessa idéer har nu utvecklats ytterligare.

Nya stugor

Samrådsförslaget innehåller fler stugor på campingområdet; max 65 kvadratmeter stora och fyra meter höga. Även områdets kiosk kan byggas ut och det blir möjligt att skapa banor till exempelvis minigolf och tennis. Småbåtshamnen föreslås få nya bryggor, ramper och bodar.

I området norr om campingen föreslås de flesta befintliga tomterna få en utökad byggrätt. Där blir det också nio nya tomter. I den södra delen vill man ge möjlighet att skapa cirka 19 nya tomter för fritidshus – mellan nuvarande bebyggelse och Kleva sand. Dessutom föreslås ett 30-tal nya tomter öster om riksväg 26; även dessa för fritidshus. Eventuella tomter på andra sidan 26:an förutsätter en säker passage för gående och det finns förslag om en gångbro.

Totalt handlar samrådsförslaget om omkring 55 nya tomter i området.

– Tomtinnehållet kan komma att reduceras inför nästa skede i arbetet med detaljplanen, skriver kommunens planarkitekt Maria Nilsson i ett mejlsvar.

Protester

Redan då LIS-processen om Askevik pågick hade länsstyrelsen invändningar mot storleken på den södra delen av området. I samrådet kring detaljplanen upprepar myndigheten nu dessa synpunkter, med påpekandet att ”nyexploateringen söderut måste minskas väsentligt”.

Länsstyrelsen vill värna tillgängligheten på de få obebyggda platserna längs kuststräckan mellan Moviken och Otterbäcken medan kommunen menar att planförslaget tvärtom gör strandområdet mer tillgängligt för allmänheten.

– Hur länsstyrelsens synpunkter kommer att beaktas beror på kommunstyrelsens samt exploatörernas vilja att få saken prövad i högre instans, skriver Maria Nilsson som menar att risken för att länsstyrelsen upphäver beslutet är överhängande om planen antas i nuvarande omfattning.

Även framtida grannar till de nya tomterna i både den norra och den södra delen framför invändningar mot den stora förändring det innebär för det egna boendet. Några närboende framhåller också vikten av att skydda det rika djur- och fågellivet i området.

Det finns planer på att bygga ut Askeviks camping och fritidshusområde. Med anledning av det har kommunen gjort ett förslag till detaljplan – som ska ersätta nuvarande byggnadsplan från 1959. Marken är privatägd av tre olika personer; Aarre Into, Ola Hällsås och Håkan Hällsås. De, liksom alla andra inblandade och berörda, har nu fått chansen att tycka till om kommunens förslag i ett samråd.

Redan när planerna enligt LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) antogs 2011 fanns Askevik med, och dessa idéer har nu utvecklats ytterligare.

Nya stugor

Samrådsförslaget innehåller fler stugor på campingområdet; max 65 kvadratmeter stora och fyra meter höga. Även områdets kiosk kan byggas ut och det blir möjligt att skapa banor till exempelvis minigolf och tennis. Småbåtshamnen föreslås få nya bryggor, ramper och bodar.

I området norr om campingen föreslås de flesta befintliga tomterna få en utökad byggrätt. Där blir det också nio nya tomter. I den södra delen vill man ge möjlighet att skapa cirka 19 nya tomter för fritidshus – mellan nuvarande bebyggelse och Kleva sand. Dessutom föreslås ett 30-tal nya tomter öster om riksväg 26; även dessa för fritidshus. Eventuella tomter på andra sidan 26:an förutsätter en säker passage för gående och det finns förslag om en gångbro.

Totalt handlar samrådsförslaget om omkring 55 nya tomter i området.

– Tomtinnehållet kan komma att reduceras inför nästa skede i arbetet med detaljplanen, skriver kommunens planarkitekt Maria Nilsson i ett mejlsvar.

Protester

Redan då LIS-processen om Askevik pågick hade länsstyrelsen invändningar mot storleken på den södra delen av området. I samrådet kring detaljplanen upprepar myndigheten nu dessa synpunkter, med påpekandet att ”nyexploateringen söderut måste minskas väsentligt”.

Länsstyrelsen vill värna tillgängligheten på de få obebyggda platserna längs kuststräckan mellan Moviken och Otterbäcken medan kommunen menar att planförslaget tvärtom gör strandområdet mer tillgängligt för allmänheten.

– Hur länsstyrelsens synpunkter kommer att beaktas beror på kommunstyrelsens samt exploatörernas vilja att få saken prövad i högre instans, skriver Maria Nilsson som menar att risken för att länsstyrelsen upphäver beslutet är överhängande om planen antas i nuvarande omfattning.

Även framtida grannar till de nya tomterna i både den norra och den södra delen framför invändningar mot den stora förändring det innebär för det egna boendet. Några närboende framhåller också vikten av att skydda det rika djur- och fågellivet i området.