05 apr 2016 19:18

05 apr 2016 19:19

Ökad trafik oroar en del

MARIESTAD: NCC vill utöka den 69 år gamla bergstäkten

Företaget NCC Roads AB vill utöka bergtäkten vid Äskekärr. Under enstaka år med hög efterfrågan vill man kunna göra uttag på 400 000 ton per år. På tisdagen bjöd företaget in till samråd och Öppet hus vid täkten som startades 1947.

Nuvarande brytningstillstånd gäller fram till 2023. Nu avser NCC att ansöka om utökat och förlängt tillstånd enligt miljöbalken. Tidsperioden anges till cirka 30 år och områdets 23 hektar ska utökas till 33 hektar är det tänkt.

På tisdagen hade man bjudit in allmänhet, närboende och organisationer som kan antas bli berörda.

– Vi räknar med att produktionen under normala år kan uppgå till 250 000 ton, förklarade platschefen Patrick Christiansson.

Senast den 22 april vill företaget ha synpunkter på utökningsplanerna. Allt som ett led i samrådsprocessen som så småningom ska landa i en ansökan på länsstyrelsens bord.

Inte minst i ljuset av ombyggnation av E 20 bedömer NCC att behovet av täkten och asfaltverket kommer att vara fortsatt stort.

Åtta personer arbetar under högsäsong på täktområdet som består av ett krossverk och ett asfaltverk.

– För att minska bullerpåverkan, om så krävs, kan vi lägga upp vallar. Det är en del som hört av sig och uttryckt viss oro över buller. Några har också befarat ökad trafik, sade Patrick Christiansson.

Det kan noteras att avståndet till närmaste bostadshus kommer att vara 530 meter från den planerade verksamhetsgränsen.

I handlingarna står det att transporterna sker längs Kinnekullevägen. Vid normalproduktion beräknas antalet uttransporter uppgå till mellan 30 och 40 lastbilar. Vid maximal produktion kan det handla om 55 - 60 uttransporter per dag.

Utöver nämnd verksamhet vill NCC ta emot entreprenadberg om maximalt 150 000 ton per år för återvinning. Man vill även ta emot och återvinna jord- och schaktmassor på maximalt 50 000 ton samt ta emot, hantera och återvinna maximalt 30 000 ton återvunnen asfalt per år.

Sprängning

När det gäller sprängning bedöms det normalt ske 5-8 gånger per år, vid maxtryck på anläggningen kan det komma ske 10-15 gånger årligen.

Den planerade utökade verksamheten bedöms inte medföra högre risk jämfört med dagens verksamhet vad gäller ytvatten och tillrinnande grundvatten – som pumpas från täkten till en oljeavskiljare innan avledning sker till ett vägdike.

Asfaltverket omfattas av ett separat beslut från 2004. Omfattningen av den produktionen bedöms vara oförändrad.

När täkten en gång tjänat ut avser NCC att skapa en sjö med anslutande strandzon. En ö kan komma att anläggas för att skapa en varierad miljö.

Nuvarande brytningstillstånd gäller fram till 2023. Nu avser NCC att ansöka om utökat och förlängt tillstånd enligt miljöbalken. Tidsperioden anges till cirka 30 år och områdets 23 hektar ska utökas till 33 hektar är det tänkt.

På tisdagen hade man bjudit in allmänhet, närboende och organisationer som kan antas bli berörda.

– Vi räknar med att produktionen under normala år kan uppgå till 250 000 ton, förklarade platschefen Patrick Christiansson.

Senast den 22 april vill företaget ha synpunkter på utökningsplanerna. Allt som ett led i samrådsprocessen som så småningom ska landa i en ansökan på länsstyrelsens bord.

Inte minst i ljuset av ombyggnation av E 20 bedömer NCC att behovet av täkten och asfaltverket kommer att vara fortsatt stort.

Åtta personer arbetar under högsäsong på täktområdet som består av ett krossverk och ett asfaltverk.

– För att minska bullerpåverkan, om så krävs, kan vi lägga upp vallar. Det är en del som hört av sig och uttryckt viss oro över buller. Några har också befarat ökad trafik, sade Patrick Christiansson.

Det kan noteras att avståndet till närmaste bostadshus kommer att vara 530 meter från den planerade verksamhetsgränsen.

I handlingarna står det att transporterna sker längs Kinnekullevägen. Vid normalproduktion beräknas antalet uttransporter uppgå till mellan 30 och 40 lastbilar. Vid maximal produktion kan det handla om 55 - 60 uttransporter per dag.

Utöver nämnd verksamhet vill NCC ta emot entreprenadberg om maximalt 150 000 ton per år för återvinning. Man vill även ta emot och återvinna jord- och schaktmassor på maximalt 50 000 ton samt ta emot, hantera och återvinna maximalt 30 000 ton återvunnen asfalt per år.

Sprängning

När det gäller sprängning bedöms det normalt ske 5-8 gånger per år, vid maxtryck på anläggningen kan det komma ske 10-15 gånger årligen.

Den planerade utökade verksamheten bedöms inte medföra högre risk jämfört med dagens verksamhet vad gäller ytvatten och tillrinnande grundvatten – som pumpas från täkten till en oljeavskiljare innan avledning sker till ett vägdike.

Asfaltverket omfattas av ett separat beslut från 2004. Omfattningen av den produktionen bedöms vara oförändrad.

När täkten en gång tjänat ut avser NCC att skapa en sjö med anslutande strandzon. En ö kan komma att anläggas för att skapa en varierad miljö.

  • C. Lundh