19 dec 2015 06:00

19 dec 2015 06:00

Pir förlängs och rustas upp

MARIESTAD

Miljö- och byggnadsförvaltningen har beslutat att ge strandskyddsdispens för upprustning och förlängning av en pir på fastigheten Sundsören 1:1.

Fem olika villkor har dock ställts för att dispensen ska gälla. Bland annat ska arbeten bedrivas så att grumling av vattnet och annan föroreningspåverkan undviks i största möjliga mån. Uppställning av maskiner samt förvaring av kemikalier och material får inte ske i närheten av Vänern. Inte heller spill till vattnet av material, kemikalier, bränsle och olja får förekomma.

Förvaltningen är noga med att poängtera att närboende ska informeras i god tid om det planerade arbetet.

Eftersom beslutet gäller en dispens från strandskyddsbestämmelserna har länsstyrelsen tittat närmare på ärendet. De väljer dock att inte pröva beslutet.

Fem olika villkor har dock ställts för att dispensen ska gälla. Bland annat ska arbeten bedrivas så att grumling av vattnet och annan föroreningspåverkan undviks i största möjliga mån. Uppställning av maskiner samt förvaring av kemikalier och material får inte ske i närheten av Vänern. Inte heller spill till vattnet av material, kemikalier, bränsle och olja får förekomma.

Förvaltningen är noga med att poängtera att närboende ska informeras i god tid om det planerade arbetet.

Eftersom beslutet gäller en dispens från strandskyddsbestämmelserna har länsstyrelsen tittat närmare på ärendet. De väljer dock att inte pröva beslutet.