03 nov 2015 16:09

03 nov 2015 16:11

Definitivt nej till vindkraftverk i Låstad

STOCKHOLM: Domen kan inte överklagas

Det blir inga vindkraftverk på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstadsområdet. Detta sedan Mark- och miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd.

Miljö- och byggnadsnämnden i MTG lämnade i augusti 2014 bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd 150 meter) på fastigheten.

Flera remissinstanser meddelade att de inte hade något att erinra. Det kan noteras att fastigheten ligger utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftverk.

Den 12 februari i år, efter överklagande från ett par närboende, gav också länsstyrelsen grönt ljus till Skövdeföretaget Schönborgs Vind AB.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. De överklagande, en gårdsägare i närheten och en företrädare för ett närliggande dödsbo, anförde bland annat att bullret kommer att adderas till vägljudet från väg 26, att avståndet till verken inte stämmer med kommunens gränsvärde och att skuggpåverkan överskrids för deras fastigheter.

Rovfåglar

De hävdade även att koncentrationen av havsörn, kärrhök och ormvråk riskerar att skadas av verken, liksom den estetiska miljön i övrigt.

Mark- och miljödomstolen sade i september nej till bygglov. Det konstaterades att det inte är visat att området ur fågelsynpunkt är lämpligt för vindkraft.

Står fast

Schönborgs Vind AB samt miljö- och byggnadsnämnden i MTG överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen där det krävs prövningstillstånd innan huvudförhandling kan ske.

Tisdagen den 3 november beslutade överdomstolen att meddela att den inte ger prövningstillstånd, varför Mark- och miljödomstolens dom från den 7 september står fast.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas.

Miljö- och byggnadsnämnden i MTG lämnade i augusti 2014 bygglov för två vindkraftverk (totalhöjd 150 meter) på fastigheten.

Flera remissinstanser meddelade att de inte hade något att erinra. Det kan noteras att fastigheten ligger utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftverk.

Den 12 februari i år, efter överklagande från ett par närboende, gav också länsstyrelsen grönt ljus till Skövdeföretaget Schönborgs Vind AB.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. De överklagande, en gårdsägare i närheten och en företrädare för ett närliggande dödsbo, anförde bland annat att bullret kommer att adderas till vägljudet från väg 26, att avståndet till verken inte stämmer med kommunens gränsvärde och att skuggpåverkan överskrids för deras fastigheter.

Rovfåglar

De hävdade även att koncentrationen av havsörn, kärrhök och ormvråk riskerar att skadas av verken, liksom den estetiska miljön i övrigt.

Mark- och miljödomstolen sade i september nej till bygglov. Det konstaterades att det inte är visat att området ur fågelsynpunkt är lämpligt för vindkraft.

Står fast

Schönborgs Vind AB samt miljö- och byggnadsnämnden i MTG överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen där det krävs prövningstillstånd innan huvudförhandling kan ske.

Tisdagen den 3 november beslutade överdomstolen att meddela att den inte ger prövningstillstånd, varför Mark- och miljödomstolens dom från den 7 september står fast.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas.