21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 06:00

Huskonflikt i Sjöängen

MARIESTAD: Kommunal dispens till domstol

Ett par från Stockholmstrakten fick kommunal dispens från gällande strandskydd för att bygga ett hus i Sjöängen. Länsstyrelsen gjorde tummen ned och nu är ärendet överklagat till domstol.

De aktuella fastigheterna som berörs heter Leksberg 4:36 och 4:43. I slutet av maj kom kommunens miljö- och byggnadsförvaltning fram till att skäl fanns för att bevilja dispens eftersom det ”finns särskilda skäl i form av i anspråkstagen mark”.

Kommunen gav grönt ljus eftersom det som sökanden vill utföra sker på en etablerad fastighet med befintligt bostadshus. Storleken på de två tomterna tillsammans är cirka 4 500 kvadratmeter.

I ett beslut daterat den 23 juli beslutade Länsstyrelsen vid en överprövning att upphäva det kommunala beslutet. Detta efter att en handläggare besökt platsen.

Vid besiktningen noterades ett förfallet bostadshus, ett antal grävlingsgryt under grunden samt högvuxen vegetation.

Länsstyrelsen anser att ”en dispens för ett nytt bostadshus med tomtplats och staket, eller annan avgränsning runt om, motverkar det mål som man satt upp i LIS-planen. Särskilt då kommunen har villkorat om att avgränsning ska sättas upp som hindrar passage på befintlig väg/stig ned mot vattnet”.

Fastighetsägaren har nu överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. De anser inte alls att bostadshuset är förfallet och det där med grävlingsgryt anser man vara helt ovidkommande i sammanhanget.

De kan tänka sig att anlägga en ny stig utanför tomten för att främja passage till och från Vänerns vattenkant.

De aktuella fastigheterna som berörs heter Leksberg 4:36 och 4:43. I slutet av maj kom kommunens miljö- och byggnadsförvaltning fram till att skäl fanns för att bevilja dispens eftersom det ”finns särskilda skäl i form av i anspråkstagen mark”.

Kommunen gav grönt ljus eftersom det som sökanden vill utföra sker på en etablerad fastighet med befintligt bostadshus. Storleken på de två tomterna tillsammans är cirka 4 500 kvadratmeter.

I ett beslut daterat den 23 juli beslutade Länsstyrelsen vid en överprövning att upphäva det kommunala beslutet. Detta efter att en handläggare besökt platsen.

Vid besiktningen noterades ett förfallet bostadshus, ett antal grävlingsgryt under grunden samt högvuxen vegetation.

Länsstyrelsen anser att ”en dispens för ett nytt bostadshus med tomtplats och staket, eller annan avgränsning runt om, motverkar det mål som man satt upp i LIS-planen. Särskilt då kommunen har villkorat om att avgränsning ska sättas upp som hindrar passage på befintlig väg/stig ned mot vattnet”.

Fastighetsägaren har nu överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. De anser inte alls att bostadshuset är förfallet och det där med grävlingsgryt anser man vara helt ovidkommande i sammanhanget.

De kan tänka sig att anlägga en ny stig utanför tomten för att främja passage till och från Vänerns vattenkant.

  • C. Lundh