09 apr 2015 10:52

09 apr 2015 10:52

Kompletteringskrav för vindkraftsbygge

ÅRNÄS

Länsstyrelsen kräver att Vasa Vind AB, som vill uppföra tolv vindkraftverk i Västra Kinneskogen, kompletterar sin ansökan.

I nuläget saknas en tydlig karta med de aktuella vindkraftsverkens positioner, planerade vägar och övriga tillhörande anläggningar för verksamheten. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation vill också ha en uppdaterad skuggberäkning för de ansökta verken.

En häckfågelinventering har gjorts på platsen och det framkommer att häckningsbiotoper för bivråk är sällsynta, men att det i omgivningen finns lämpliga födningsområden. Det är alltså sannolikt att bivråk häckar i eller i nära anslutning till Västra Kinneskogen. Bivråken är rödlistad som sårbar och pekas ut som kollisionsbenägen.

Vasa Vind gjorde inventeringen i mitten av maj förra året, vilket var tidigt med tanke på att bivråkar anländer först några veckor senare.

Länsstyrelsen vill också ha kompletterande inventeringar av nattskärra och att den ska utföras nattetid i juni.

Vasa Vind har till den 10 juli på sig att göra sin ansökan fullständig.

I nuläget saknas en tydlig karta med de aktuella vindkraftsverkens positioner, planerade vägar och övriga tillhörande anläggningar för verksamheten. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation vill också ha en uppdaterad skuggberäkning för de ansökta verken.

En häckfågelinventering har gjorts på platsen och det framkommer att häckningsbiotoper för bivråk är sällsynta, men att det i omgivningen finns lämpliga födningsområden. Det är alltså sannolikt att bivråk häckar i eller i nära anslutning till Västra Kinneskogen. Bivråken är rödlistad som sårbar och pekas ut som kollisionsbenägen.

Vasa Vind gjorde inventeringen i mitten av maj förra året, vilket var tidigt med tanke på att bivråkar anländer först några veckor senare.

Länsstyrelsen vill också ha kompletterande inventeringar av nattskärra och att den ska utföras nattetid i juni.

Vasa Vind har till den 10 juli på sig att göra sin ansökan fullständig.