02 dec 2014 13:07

23 jan 2015 14:45

Ökat skydd längs kusten - minskat i inlandet

Länsstyrelsen fattade den 1 december beslut om nya strandskyddsgränser i Västra Götalands län, vilket innebär ökat strandskydd längs Bohuskusten och minskat strandskydd i inlandet.

Tidigare var skyddet längs Bohuskusten 0 – 300 meter, nu har flera områden än tidigare fått 300-metersgränsen på grund av unika värden och riksintresse.

I länets inland minskar strandskyddet i Sjuhärad och Skaraborg till 100 meter vid cirka 100 sjöar. I Dalsland minskar skyddet vid ett tiotal sjöar.

Besluten har utgått från riktlinjerna i strandskyddslagen som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna. Och därigenom bevara goda livsvillkor för växter och djurliv på land och i vatten.

Kolla hemsidan

Besluten gällande samtliga vatten finns tillgängliga hos kommunerna, hos länsstyrelsen i Mariestad samt på länsstyrelsens hemsida.

I beslutsmotiveringarna för sjöarna som berör Mariestad står att läsa att Vänern har drygt 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt att där finns 270 hotade och sällsynta arter.

Vid Ymsen finns kungsörn, bivråk, tjäder, trana och ljungpipare och Östen nämns som en av landets mest värdefulla fågelsjöar. Vristulven har höga upplevelsevärden för det rörliga friluftslivet och där finns både häckande fiskljuse och lärkfalk.

Tidigare var skyddet längs Bohuskusten 0 – 300 meter, nu har flera områden än tidigare fått 300-metersgränsen på grund av unika värden och riksintresse.

I länets inland minskar strandskyddet i Sjuhärad och Skaraborg till 100 meter vid cirka 100 sjöar. I Dalsland minskar skyddet vid ett tiotal sjöar.

Besluten har utgått från riktlinjerna i strandskyddslagen som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna. Och därigenom bevara goda livsvillkor för växter och djurliv på land och i vatten.

Kolla hemsidan

Besluten gällande samtliga vatten finns tillgängliga hos kommunerna, hos länsstyrelsen i Mariestad samt på länsstyrelsens hemsida.

I beslutsmotiveringarna för sjöarna som berör Mariestad står att läsa att Vänern har drygt 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar samt att där finns 270 hotade och sällsynta arter.

Vid Ymsen finns kungsörn, bivråk, tjäder, trana och ljungpipare och Östen nämns som en av landets mest värdefulla fågelsjöar. Vristulven har höga upplevelsevärden för det rörliga friluftslivet och där finns både häckande fiskljuse och lärkfalk.

  • C. Lundh

Sjöar i Mariestad

De fyra sjöar som berör Mariestads kommun får oförändrat strandskydd och därför gäller för Vänern som tidigare 300 meter och för Vristulven, Ymsen och Östen 200 meter.

Källa: Länsstyrelsen