04 sep 2014 16:16

07 jan 2015 12:14

Avgörande om Sjötorpsfastighet

STOCKHOLM: Beslut i Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt ger inget prövningstillstånd i ett ärende gällande ett nybygge på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:7.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avslog i maj ett överklagande från ett Jönköpingspar gällande ett förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:7.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt som nu meddelar att ärendet inte ges prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Ärendet har pågått en längre tid:

• Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun beslutade i april 2013 att ge ett positivt förhandsbesked. Men detta överklagades av några Sjötorpsbor till länsstyrelsen som i september upphävde beslutet.

• Länsstyrelsen anförde att nybyggnation inte kan tillåtas då fastighetens norra del omfattar för få kvadratmeter i förhållande till gällande plan som säger att tomtplats inte får ges mindre areal än 800 kvadratmeter.

• I mark- och miljödomstolens dom framkom att eventuell ny prövning av ärendet bör ske i samråd med Lantmäteriet – som i slutändan ska pröva om förutsättningar för fastighetsbildning föreligger. Myndigheten har också den sakkunskap som behövs för att klarlägga områdets areal, heter det i domen.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avslog i maj ett överklagande från ett Jönköpingspar gällande ett förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:7.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt som nu meddelar att ärendet inte ges prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Ärendet har pågått en längre tid:

• Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun beslutade i april 2013 att ge ett positivt förhandsbesked. Men detta överklagades av några Sjötorpsbor till länsstyrelsen som i september upphävde beslutet.

• Länsstyrelsen anförde att nybyggnation inte kan tillåtas då fastighetens norra del omfattar för få kvadratmeter i förhållande till gällande plan som säger att tomtplats inte får ges mindre areal än 800 kvadratmeter.

• I mark- och miljödomstolens dom framkom att eventuell ny prövning av ärendet bör ske i samråd med Lantmäteriet – som i slutändan ska pröva om förutsättningar för fastighetsbildning föreligger. Myndigheten har också den sakkunskap som behövs för att klarlägga områdets areal, heter det i domen.

  • Per Warvlin