22 maj 2014 09:44

07 jan 2015 11:58

Dom om Sjötorpsbygge

Nu har domen mot det Jönsköpingspar som vill bygga en fastighet i Sjötorp kommit.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har avslagit ett överklagade från ett Jönköpingspar gällande ett förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:7.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun beslutade i april 2013 att ge ett positivt förhandsbesked. Men detta överklagades av några Sjötorpsbor till länsstyrelsen som i september upphävde beslutet.

Länsstyrelsen anförde att nybyggnation inte kan tillåtas då fastighetens norra del omfattar för få kvadratmeter i förhållande till gällande plan som säger att tomtplats inte får ges mindre areal än 800 kvadratmeter.

I domen från mark- och miljödomstolen heter det att eventuell ny prövning av ärendet bör ske i samråd med Lantmäteriet – som i slutändan ska pröva om förutsättningar för fastighetsbildning föreligger. Myndigheten har också den sakkunskap som behövs för att klarlägga områdets areal, heter det i domen som kan överklagas senast den 11 juni till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt – där prövningstillstånd krävs.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har avslagit ett överklagade från ett Jönköpingspar gällande ett förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Mariestad Sjötorp 2:7.

Miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads kommun beslutade i april 2013 att ge ett positivt förhandsbesked. Men detta överklagades av några Sjötorpsbor till länsstyrelsen som i september upphävde beslutet.

Länsstyrelsen anförde att nybyggnation inte kan tillåtas då fastighetens norra del omfattar för få kvadratmeter i förhållande till gällande plan som säger att tomtplats inte får ges mindre areal än 800 kvadratmeter.

I domen från mark- och miljödomstolen heter det att eventuell ny prövning av ärendet bör ske i samråd med Lantmäteriet – som i slutändan ska pröva om förutsättningar för fastighetsbildning föreligger. Myndigheten har också den sakkunskap som behövs för att klarlägga områdets areal, heter det i domen som kan överklagas senast den 11 juni till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt – där prövningstillstånd krävs.

  • C. Lundh