01 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Dom i omtvistat Torsöärende

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har avslagit ett överklagande från miljö- och byggnadsnämnden i Mariestad.

Nämnden hade överklagat ett länsstyrelsebeslut från den 10 mars om att bevilja dispens från strandskyddet gällande en förrådsbyggnad på fastigheten Sundet 3:26 i Mariestads kommun.

Redan 2005 beviljade länsstyrelsen en tillfällig dispens där villkoret var att byggnaden på Torsö skulle vara borttagen senast den 11 november 2010. Men förrådet står fortfarande kvar...

I augusti 2012 anmodades fastighetsägaren av kommunen att omedelbart ta bort förrådet. Beslutet överklagades till länsstyrelsen – som avslog överklagandet. I det läget sökte fastighetsägaren strandskyddsdispensen som nu alltså även i domstolen gått kommunen emot.

Beslutet kan överklagas senast den 20 maj till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Nämnden hade överklagat ett länsstyrelsebeslut från den 10 mars om att bevilja dispens från strandskyddet gällande en förrådsbyggnad på fastigheten Sundet 3:26 i Mariestads kommun.

Redan 2005 beviljade länsstyrelsen en tillfällig dispens där villkoret var att byggnaden på Torsö skulle vara borttagen senast den 11 november 2010. Men förrådet står fortfarande kvar...

I augusti 2012 anmodades fastighetsägaren av kommunen att omedelbart ta bort förrådet. Beslutet överklagades till länsstyrelsen – som avslog överklagandet. I det läget sökte fastighetsägaren strandskyddsdispensen som nu alltså även i domstolen gått kommunen emot.

Beslutet kan överklagas senast den 20 maj till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.