22 apr 2014 06:00

07 jan 2015 12:11

Revisorerna avvaktar skolbeslut

Ser brister hos kommunstyrelsen

Kommunrevisionen kritiserar tekniska nämnden för betydande brister.
Barn- och utbildning klarar sig dock utan anmärkning. Kanske något överraskande med tanke på Skolinspektionens tuffa dom.

Kommunrevisorernas rapport för verksamhetsåret 2013 konstaterar att kommunen uppnådde de finansiella målen. Visserligen bidrog återbetalning av AFA-försäkringspengar (23 miljoner kronor) och realisationsvinster (20 miljoner kronor) till det positiva resultatet på 56,5 miljoner kronor, men man lyckades enligt rapporten ”med tillfredsställelse” hålla nere nettokostnadsökningen.

Fick anmärkning

MT har tidigare skrivit om stora brister i tekniska nämnden inom områdena styrning, ledning och intern kontroll. Med anledning av detta genomfördes en övergripande granskning samt två fördjupade granskningar i fjol.

– Här har vi också gett kommunstyrelsen ett pekfinger. De har en uppsiktsplikt och ett ansvar att säkerställa att tekniska nämndens brister tydliggörs och åtgärdas, säger kommunrevisionens ordförande Lennart Ström.

Eftersom tekniska är en MTG-nämnd har granskningen skett genom en samordnad revision över kommungränserna.

Klarade sig

2013 var på många sätt ett omvälvande år för Mariestads barn- och utbildningsförvaltning. Skolinspektionens tillsyn blev en följetong av mer eller mindre allvarliga brister som slutligen mynnade ut i hot om böter på 500 000 kronor.

Revisionsrapporten konstaterar dock att Mariestads kommun ligger bra till vad gäller skolresultat. Inte minst om man tar hänsyn till elevernas resultat i förhållande till skolans kostnader.

– Vi har gjort en muntlig granskning med barn- och utbildningsnämnden och är tillfreds med svaren för nu. Resultaten är godkända och ekonomin har blivit bättre. Nu inväntar vi Skolinspektionens slutgiltiga besked i juni innan vi tar vidare ställning, säger Lennart Ström.

Sammantaget bedömer kommunens revisorer, i samråd med konsulter från KPMG, att styrelse och nämnder bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Därför tillstyrker man att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter för 2013.

Kommunrevisorernas rapport för verksamhetsåret 2013 konstaterar att kommunen uppnådde de finansiella målen. Visserligen bidrog återbetalning av AFA-försäkringspengar (23 miljoner kronor) och realisationsvinster (20 miljoner kronor) till det positiva resultatet på 56,5 miljoner kronor, men man lyckades enligt rapporten ”med tillfredsställelse” hålla nere nettokostnadsökningen.

Fick anmärkning

MT har tidigare skrivit om stora brister i tekniska nämnden inom områdena styrning, ledning och intern kontroll. Med anledning av detta genomfördes en övergripande granskning samt två fördjupade granskningar i fjol.

– Här har vi också gett kommunstyrelsen ett pekfinger. De har en uppsiktsplikt och ett ansvar att säkerställa att tekniska nämndens brister tydliggörs och åtgärdas, säger kommunrevisionens ordförande Lennart Ström.

Eftersom tekniska är en MTG-nämnd har granskningen skett genom en samordnad revision över kommungränserna.

Klarade sig

2013 var på många sätt ett omvälvande år för Mariestads barn- och utbildningsförvaltning. Skolinspektionens tillsyn blev en följetong av mer eller mindre allvarliga brister som slutligen mynnade ut i hot om böter på 500 000 kronor.

Revisionsrapporten konstaterar dock att Mariestads kommun ligger bra till vad gäller skolresultat. Inte minst om man tar hänsyn till elevernas resultat i förhållande till skolans kostnader.

– Vi har gjort en muntlig granskning med barn- och utbildningsnämnden och är tillfreds med svaren för nu. Resultaten är godkända och ekonomin har blivit bättre. Nu inväntar vi Skolinspektionens slutgiltiga besked i juni innan vi tar vidare ställning, säger Lennart Ström.

Sammantaget bedömer kommunens revisorer, i samråd med konsulter från KPMG, att styrelse och nämnder bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Därför tillstyrker man att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter för 2013.

  • Niklas Lindström