05 sep 2016 18:00

05 sep 2016 18:00

Inspektion på ifo

GULLSPÅNG: Arbetsmiljöverket ställer krav

Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på socialkontoret. Nu ställs vissa krav på kommunen. Mycket handlar om just arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket besökte individ och familjeomsorgen i Gullspång vid två tillfällen, 24 och 30 maj 2016 och även om – som de skriver i ett meddelande till kommunen – fann saker som fungerade bra fanns de också saker som måste förbättras. De listade sex brister.

• Arbetsförhållandena; vid inspektionen framkom att arbetsmängden är stor, att personalen har svårigheter att hinna med förekommande arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Personalen upplever att det inte finns tydliga prioriteringar vilka ärenden som ska göras vid arbetsanhopning och att de inte kan påverka arbetssituationen och planeringen av arbetet.

Gå på djupet

Kommunen måste undersöka arbetsförhållandena för att se de organisatoriska och sociala faktorerna i verksamheten. Arbetsmiljöverket efterlyste en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna till den höga arbetsbelastningen. Är arbetsmängd och bemanning anpassade till de arbetsuppgifter som socialsekreterare ska utföra? Är tidsåtgången tillräcklig för att samtliga arbetsuppgifter som åligger socialsekreterare och möjligheten för dem att hinna med förekommande arbetsuppgifter, inklusive administrativa uppgifter, ska kunna utföras?

Och skulle det vara arbetsuppgifter som väljs bort av tidsskäl så måste det finnas en beredskap för dessa.

Risker

I samtalen med personalen framkom att man på grund av resursbrist och med hänsyn till verksamheten ofta åker ensamma vid hembesök, till exempel när socialsekreterare vid barn- och familjeenheten besöker familjehem. Trots att det finns regler som säger att man ska vara två vid vissa besök.

• Otydligheter och bristande uppföljningar ger utrymme för att anställda att i viss mån gör olika tolkningar eller glidningar i tolkningen av besked och instruktioner. För att säkerhetsrutinerna ska fungera i praktiken för riskbedömning vid hot och våld ska de vara väl kända av samtliga anställda och praktiseras konsekvent. Viktigt för både ordinarie som vikarier.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet är inte vare sig känt eller tydligt.

• Introduktionen av socialsekreterare måste bli bättre, den ska skapa trygghet inför kommande arbetsuppgifter.

• Flertalet av socialsekreterarna uppger att tillbudsrapporteringen inte fungerar. Det är oklart hos arbetstagarna vilka tillbud eller situationer som ska rapporteras till arbetsgivaren och på vilket sätt. Personalen har inte diskuterat vid vilka förhållanden eller situationer som socialsekreteraren på enheten bör anmäla. Det är vanligt att man inte rapporterar tillbud som skulle kunna ses som allvarliga riskförhållanden.

Kommunen har nu fram till den 27 november på sig att åtgärda bristerna.

Arbetsmiljöverket besökte individ och familjeomsorgen i Gullspång vid två tillfällen, 24 och 30 maj 2016 och även om – som de skriver i ett meddelande till kommunen – fann saker som fungerade bra fanns de också saker som måste förbättras. De listade sex brister.

• Arbetsförhållandena; vid inspektionen framkom att arbetsmängden är stor, att personalen har svårigheter att hinna med förekommande arbetsuppgifter inom ordinarie tid. Personalen upplever att det inte finns tydliga prioriteringar vilka ärenden som ska göras vid arbetsanhopning och att de inte kan påverka arbetssituationen och planeringen av arbetet.

Gå på djupet

Kommunen måste undersöka arbetsförhållandena för att se de organisatoriska och sociala faktorerna i verksamheten. Arbetsmiljöverket efterlyste en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna till den höga arbetsbelastningen. Är arbetsmängd och bemanning anpassade till de arbetsuppgifter som socialsekreterare ska utföra? Är tidsåtgången tillräcklig för att samtliga arbetsuppgifter som åligger socialsekreterare och möjligheten för dem att hinna med förekommande arbetsuppgifter, inklusive administrativa uppgifter, ska kunna utföras?

Och skulle det vara arbetsuppgifter som väljs bort av tidsskäl så måste det finnas en beredskap för dessa.

Risker

I samtalen med personalen framkom att man på grund av resursbrist och med hänsyn till verksamheten ofta åker ensamma vid hembesök, till exempel när socialsekreterare vid barn- och familjeenheten besöker familjehem. Trots att det finns regler som säger att man ska vara två vid vissa besök.

• Otydligheter och bristande uppföljningar ger utrymme för att anställda att i viss mån gör olika tolkningar eller glidningar i tolkningen av besked och instruktioner. För att säkerhetsrutinerna ska fungera i praktiken för riskbedömning vid hot och våld ska de vara väl kända av samtliga anställda och praktiseras konsekvent. Viktigt för både ordinarie som vikarier.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet är inte vare sig känt eller tydligt.

• Introduktionen av socialsekreterare måste bli bättre, den ska skapa trygghet inför kommande arbetsuppgifter.

• Flertalet av socialsekreterarna uppger att tillbudsrapporteringen inte fungerar. Det är oklart hos arbetstagarna vilka tillbud eller situationer som ska rapporteras till arbetsgivaren och på vilket sätt. Personalen har inte diskuterat vid vilka förhållanden eller situationer som socialsekreteraren på enheten bör anmäla. Det är vanligt att man inte rapporterar tillbud som skulle kunna ses som allvarliga riskförhållanden.

Kommunen har nu fram till den 27 november på sig att åtgärda bristerna.