15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 16:06

"Från ord till handling"

GULLSPÅNG: Hur fungerar projekt Utmanande avstamp i praktiken?

– Projektet har inneburit ett mer konkret sätt att samverka kring barn i målgruppen, säger Carina Andersson, samordnare på Familjecentrum och Kristina Öh-Jansson, avancerad specialistsjuksköterska på Närhälsan.

– Ett utgångsläge och utmaning i projektet är att ta steget att ”gå från ord till handling ”, säger de.

Som MT berättade i fredags är föräldrarna en viktig part i projekt Utmanande avstamp. Det är föräldrarna som bestämmer både dagordningen och vilka som ska bjudas in till nästa möte.

– Arbetet bygger helt och hållet på att föräldrarna är aktivt delaktiga i förändringsarbetet.

Utgår från familjerna

– Och det innebär för oss att skapa förtroendefulla relationer till föräldrarna som motiverar till att delta, och utgår i från den ”plattform” de befinner sig på. Föräldrarna skriver på en lapp där de ger samtycke till samverkan. Vi gör som regel en kartläggning av risk och skyddsfaktorer och sen är föräldrarna delaktiga i att bjuda in de personer som är viktiga för deras barn till ett så kallat resursmöte. Det kan handla om förskollärare, bvc-sköterska , mormor eller en bästa kompis till föräldern.

Ser till helheten

Utifrån mötet görs en handlingsplan upp hur de olika parterna kan bidra till att stärka barnets skyddsfaktorer.

– Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring barnet: hem-skol-förskola-fritid-hälsa.

Så här långt är Carina Andersson och Kristina Öh-Jansson nöjda, de anser att kommunens verksamheter, och de två vårdcentralerna tillsammans, genom projektet har hittat ett mer lättillgängligt och värdefullt samarbete som gynnar familjerna och barnen i målgruppen.

Föräldrarna tacksamma

– Vi har redan sett många vinster på att ha ett närmare samarbete, säger Kristina Öh-Jansson.

Föräldrar uttrycker att det är positivt att samla ihop frågor kring ett och samma möte, bra att fler blir delaktiga och jobbar åt samma håll.

– När man sitter kring samma bord och samtalar så blir det enklare och mycket mer handlingskraftigt, och det är även vad föräldrar har uttryckt i samband med dessa möten, säger Kristina Öh-Jansson och Carina Andersson.

Många i samverkan

Vilka är det då som ingår i projektet? Arbetsgruppen består av familjecoach, skolkuratorer, bvc-sköterskor och socialtjänstens familjebehandlare. Familjecoacherna har en central funktion att samordna arbetet.

– Men sen blir det olika yrkeskategorier exempelvis lärare, skolsköterska eller deltagande beroende på deras relation till barnet och den aktuella situationen, säger Carina Andersson.

Både Kristina Öh-Jansson och Carina Andersson menar att det finns goda förutsättningarna för att arbetssättet ska implementeras.

– Parallellt finns även en utökad samverkansgrupp som har ett tydligt ansvar i implementeringsprocessen, där ingår ovanstående personer men även specialpedagoger, kuratorer från vårdcentralen, socialsekreterare med flera.

Psykoterapeut

Även Skagern vård- och hälsoenhet är med inom projekt Utmanande avstamp. Nanette Paulsson, legitimerad psykoterapeut, betonar att det är värdefullt och viktigt att satsa på barn och deras familjer.

– Uppväxten för en människa är grunden till ett bra liv. Det är viktigt att satsa mycket resurser på barnfamiljer. Att försöka ge föräldrar självförtroende så att de tycker att de duger. Att visa på olika lösningar om familjer fastnat i dåliga mönster. Jag tror att projektet Utmanande avstamp är en viktig pusselbit för många, säger hon.

– Ett utgångsläge och utmaning i projektet är att ta steget att ”gå från ord till handling ”, säger de.

Som MT berättade i fredags är föräldrarna en viktig part i projekt Utmanande avstamp. Det är föräldrarna som bestämmer både dagordningen och vilka som ska bjudas in till nästa möte.

– Arbetet bygger helt och hållet på att föräldrarna är aktivt delaktiga i förändringsarbetet.

Utgår från familjerna

– Och det innebär för oss att skapa förtroendefulla relationer till föräldrarna som motiverar till att delta, och utgår i från den ”plattform” de befinner sig på. Föräldrarna skriver på en lapp där de ger samtycke till samverkan. Vi gör som regel en kartläggning av risk och skyddsfaktorer och sen är föräldrarna delaktiga i att bjuda in de personer som är viktiga för deras barn till ett så kallat resursmöte. Det kan handla om förskollärare, bvc-sköterska , mormor eller en bästa kompis till föräldern.

Ser till helheten

Utifrån mötet görs en handlingsplan upp hur de olika parterna kan bidra till att stärka barnets skyddsfaktorer.

– Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring barnet: hem-skol-förskola-fritid-hälsa.

Så här långt är Carina Andersson och Kristina Öh-Jansson nöjda, de anser att kommunens verksamheter, och de två vårdcentralerna tillsammans, genom projektet har hittat ett mer lättillgängligt och värdefullt samarbete som gynnar familjerna och barnen i målgruppen.

Föräldrarna tacksamma

– Vi har redan sett många vinster på att ha ett närmare samarbete, säger Kristina Öh-Jansson.

Föräldrar uttrycker att det är positivt att samla ihop frågor kring ett och samma möte, bra att fler blir delaktiga och jobbar åt samma håll.

– När man sitter kring samma bord och samtalar så blir det enklare och mycket mer handlingskraftigt, och det är även vad föräldrar har uttryckt i samband med dessa möten, säger Kristina Öh-Jansson och Carina Andersson.

Många i samverkan

Vilka är det då som ingår i projektet? Arbetsgruppen består av familjecoach, skolkuratorer, bvc-sköterskor och socialtjänstens familjebehandlare. Familjecoacherna har en central funktion att samordna arbetet.

– Men sen blir det olika yrkeskategorier exempelvis lärare, skolsköterska eller deltagande beroende på deras relation till barnet och den aktuella situationen, säger Carina Andersson.

Både Kristina Öh-Jansson och Carina Andersson menar att det finns goda förutsättningarna för att arbetssättet ska implementeras.

– Parallellt finns även en utökad samverkansgrupp som har ett tydligt ansvar i implementeringsprocessen, där ingår ovanstående personer men även specialpedagoger, kuratorer från vårdcentralen, socialsekreterare med flera.

Psykoterapeut

Även Skagern vård- och hälsoenhet är med inom projekt Utmanande avstamp. Nanette Paulsson, legitimerad psykoterapeut, betonar att det är värdefullt och viktigt att satsa på barn och deras familjer.

– Uppväxten för en människa är grunden till ett bra liv. Det är viktigt att satsa mycket resurser på barnfamiljer. Att försöka ge föräldrar självförtroende så att de tycker att de duger. Att visa på olika lösningar om familjer fastnat i dåliga mönster. Jag tror att projektet Utmanande avstamp är en viktig pusselbit för många, säger hon.

Utmanande avstamp

Regionutvecklingsnämnden har beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst 3 271 500 kronor för medfinansiering av ”Utmanande avstamp 2” i Gullspångs kommun. Projektet medfinansieras under perioden från och med 2015-09-01 till och med 2018-09-01.

Projektet vänder sig till barn med normbrytande beteende och deras familjer med behov av stöd. Genom samverkan ska förutsättningarna förbättras för att barnen i målgruppen ska gå ur grundskolan med godkända betyg.

Ambitionen är att 40 familjer ska delta i investeringsarbetet. Projektet leds av en styrgrupp som ansvarar bland annat för att arbetet förankras politiskt samt för att ange riktningen för investeringsarbetet. I styrgruppen sitter kommunchef, skol- och kulturchef, vård- och omsorgschef, vårdcentralschef från Närhälsan och vårdcentralschefen för Skagerns Vård- och hälsoenhet.

Källa: