10 mar 2016 16:47

10 mar 2016 16:47

Bra med tidiga insatser

GULLSPÅNG: Projekt som ska ge generella insatser i tre steg

Samverkan. Vård- och omsorgschef Karin Ahrle tvekar inte, hon lyfter fram samverkan i projektet som smått unikt.

– Under projekttiden kommer vi att implementera detta gränsöverskridande arbetssätt i verksamheterna, säger Karin Ahrle.

Inom Gullspångs kommun pågår ett projekt kallat Utmanande avstamp. Regionen är medfinansiär genom ett bidrag på 3 271 500 kronor. Projektet anknyter till ”Vision Västra Götaland” genom att verka för en grundskola som är en mötesplats som tillgodoser behoven av individuellt kunskapssökande. En god hälsa utvecklar barnen sina fysiska, psykiska och sociala förmågor, samt att fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska.

Det talas om ett gränslöst samarbete, en samverkan, mellan vårdcentralerna, familjecentrum, förskola, skola och socialtjänst.

Och målgruppen är ung, tre-tio år.

Samhörighetskänsla

– När vi jobbar så här är det viktigt är att familjerna som deltar verkligen upplever en känsla av sammanhang kring det stöd och de insatser som erbjuds. Och min förhoppning och tro är att alla ser detta som en möjlighet, alla vill ju sina barn det bästa, säger Karin Ahrle som på sikt vill se en samverkansmodell som bidrar till att fler barn lämnar grundskolan med godkända betyg

Det finns flera delmål i projektet:

• Att vi i högre utsträckning än i nuläget tidigt upptäcker och initierar ett arbete kring barn i målgruppen och då beaktar helheten kring barnets levnadssituation vad gäller risk- och skyddsfaktorer.

• Att vi i högre grad än i nuläget medvetet arbetar för att inkludera och motivera barnets föräldrar och familjens privata nätverk i förändringsarbetet.

• Att vi i högre grad än i nuläget använder oss av evidensbaserade bedömnings- och uppföljningsinstrument för att se att det vi gör leder till förändring och att förändringen leder till förbättring.

Alla nöjda

– När projektet är slut ska minst 90 procent av föräldrarna som fått insatser under investeringsperioden ha angett att de upplever att de har fått ett gott stöd från de samverkande verksamheterna.

Målet är att 40 familjer ska delta i investeringsarbetet.

– Det handlar ju om att komma in i ett tidigt skede, egentligen innan det är aktuellt med insatser. Och det är det vi hoppas att föräldrarna också ska känna, säger Karin Ahrle.

Projektet medfinansieras till den 1 september 2018 för att därefter vara implementerat i kommunens arbetssätt.

Ser normbrytande i förskolan

”Vi kan ofta redan i förskolan och på BVC ha en känsla av vilka barn som vi tror kommer att få det svårt att nå kunskapskraven i skolan. Barn med normbrytande beteenden har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar.”

Så skriver folkhälsoplanerare Joakim Wassén i projektansökan till Västra Götalandsregionen.

Barn som i tidig ålder börjar bryta mot gällande normer och regler löper större risk att utveckla ett asocialt beteende när de blir lite äldre, exempelvis, brist i socialt stabilt nätverk, arbetslöshet, partnerkonflikter, konflikter med sina egna barn och eventuellt även en kriminell belastning, oavsett när problemen uppstår i tonåren.

Projekt ”Utmanade avstamp” vilar på tre ben, (1) Generella insatserna, (2) Riktade insatser, (3) Individuella insatser.

En av fem

År 2014 var Gullspång en av de fem kommuner i landet som hade lägst andel behöriga till gymnasiet. I siffror rörde det sig om 69 procent (flickor 79, pojkar 62); motsvarande nivå för riket var 86 procent.

Detta faktum är en starkt bidragande orsak till att kommunen söker medel till insatser: ”Barnen kommer ofta från socialt belastade familjer och barnens skolmisslyckande ökar ofta med stigande ålder.”

Magont

Hög frånvaro och diffusa sjukdomstillstånd som huvudvärk och magont brukar finnas med i bilden. Detta gör att familjerna ofta söker vård. Skola och förskola försöker arbeta och stötta dessa familjer men samverkar i alltför låg grad med andra aktörer. Detta leder ofta till att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten.

Några vanliga problembilder hos de som har svårt att klara av skolarbetet i Gullspångs kommun är att de har någon form av normbrytande beteende eller att de ofta söker hjälp för fysiska och psykiska besvär hos kurator och skolsköterska exempelvis.

Varför inte samverka?

I Gullspångs kommun saknas idag en övergripande strategi för detta arbete; vidare finns ingen etablerad arbetsgång från och med den första kontakten. Vad kommunen saknar, och vilket Utmanande avstamp ska initiera, är ett etablerat, strukturerat och vedertaget samarbete över verksamhetsgränserna.

”Syftet med investeringen är att genom samverkan förbättra förutsättningarna i Gullspångs kommun för barnen i målgruppen att gå ur grundskolan med godkända betyg.”

Hur väljs då deltagarna ut?

Föräldrarna bestämmer

För att göra samverkan möjlig måste föräldrar ge sitt samtycke till att sekretessen får brytas, vidare att det är föräldrarna som ska avgöra vilka personer som ska bjudas in till resursmöte samt beslutar vad som är syftet med mötet.

”Samverkan kring barnet är tänkt att underlätta för föräldrarna på så vis att de inte behöver söka hjälp eller återberätta sin situation för många aktörer.

Dessa möten leds av en familjecoach som tillsammans med föräldrar bestämmer dagordningen för mötet.

Nästa vecka: Hur fungerar Utmanande avstamp i praktiken?

Inom Gullspångs kommun pågår ett projekt kallat Utmanande avstamp. Regionen är medfinansiär genom ett bidrag på 3 271 500 kronor. Projektet anknyter till ”Vision Västra Götaland” genom att verka för en grundskola som är en mötesplats som tillgodoser behoven av individuellt kunskapssökande. En god hälsa utvecklar barnen sina fysiska, psykiska och sociala förmågor, samt att fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska.

Det talas om ett gränslöst samarbete, en samverkan, mellan vårdcentralerna, familjecentrum, förskola, skola och socialtjänst.

Och målgruppen är ung, tre-tio år.

Samhörighetskänsla

– När vi jobbar så här är det viktigt är att familjerna som deltar verkligen upplever en känsla av sammanhang kring det stöd och de insatser som erbjuds. Och min förhoppning och tro är att alla ser detta som en möjlighet, alla vill ju sina barn det bästa, säger Karin Ahrle som på sikt vill se en samverkansmodell som bidrar till att fler barn lämnar grundskolan med godkända betyg

Det finns flera delmål i projektet:

• Att vi i högre utsträckning än i nuläget tidigt upptäcker och initierar ett arbete kring barn i målgruppen och då beaktar helheten kring barnets levnadssituation vad gäller risk- och skyddsfaktorer.

• Att vi i högre grad än i nuläget medvetet arbetar för att inkludera och motivera barnets föräldrar och familjens privata nätverk i förändringsarbetet.

• Att vi i högre grad än i nuläget använder oss av evidensbaserade bedömnings- och uppföljningsinstrument för att se att det vi gör leder till förändring och att förändringen leder till förbättring.

Alla nöjda

– När projektet är slut ska minst 90 procent av föräldrarna som fått insatser under investeringsperioden ha angett att de upplever att de har fått ett gott stöd från de samverkande verksamheterna.

Målet är att 40 familjer ska delta i investeringsarbetet.

– Det handlar ju om att komma in i ett tidigt skede, egentligen innan det är aktuellt med insatser. Och det är det vi hoppas att föräldrarna också ska känna, säger Karin Ahrle.

Projektet medfinansieras till den 1 september 2018 för att därefter vara implementerat i kommunens arbetssätt.

Ser normbrytande i förskolan

”Vi kan ofta redan i förskolan och på BVC ha en känsla av vilka barn som vi tror kommer att få det svårt att nå kunskapskraven i skolan. Barn med normbrytande beteenden har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar.”

Så skriver folkhälsoplanerare Joakim Wassén i projektansökan till Västra Götalandsregionen.

Barn som i tidig ålder börjar bryta mot gällande normer och regler löper större risk att utveckla ett asocialt beteende när de blir lite äldre, exempelvis, brist i socialt stabilt nätverk, arbetslöshet, partnerkonflikter, konflikter med sina egna barn och eventuellt även en kriminell belastning, oavsett när problemen uppstår i tonåren.

Projekt ”Utmanade avstamp” vilar på tre ben, (1) Generella insatserna, (2) Riktade insatser, (3) Individuella insatser.

En av fem

År 2014 var Gullspång en av de fem kommuner i landet som hade lägst andel behöriga till gymnasiet. I siffror rörde det sig om 69 procent (flickor 79, pojkar 62); motsvarande nivå för riket var 86 procent.

Detta faktum är en starkt bidragande orsak till att kommunen söker medel till insatser: ”Barnen kommer ofta från socialt belastade familjer och barnens skolmisslyckande ökar ofta med stigande ålder.”

Magont

Hög frånvaro och diffusa sjukdomstillstånd som huvudvärk och magont brukar finnas med i bilden. Detta gör att familjerna ofta söker vård. Skola och förskola försöker arbeta och stötta dessa familjer men samverkar i alltför låg grad med andra aktörer. Detta leder ofta till att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten.

Några vanliga problembilder hos de som har svårt att klara av skolarbetet i Gullspångs kommun är att de har någon form av normbrytande beteende eller att de ofta söker hjälp för fysiska och psykiska besvär hos kurator och skolsköterska exempelvis.

Varför inte samverka?

I Gullspångs kommun saknas idag en övergripande strategi för detta arbete; vidare finns ingen etablerad arbetsgång från och med den första kontakten. Vad kommunen saknar, och vilket Utmanande avstamp ska initiera, är ett etablerat, strukturerat och vedertaget samarbete över verksamhetsgränserna.

”Syftet med investeringen är att genom samverkan förbättra förutsättningarna i Gullspångs kommun för barnen i målgruppen att gå ur grundskolan med godkända betyg.”

Hur väljs då deltagarna ut?

Föräldrarna bestämmer

För att göra samverkan möjlig måste föräldrar ge sitt samtycke till att sekretessen får brytas, vidare att det är föräldrarna som ska avgöra vilka personer som ska bjudas in till resursmöte samt beslutar vad som är syftet med mötet.

”Samverkan kring barnet är tänkt att underlätta för föräldrarna på så vis att de inte behöver söka hjälp eller återberätta sin situation för många aktörer.

Dessa möten leds av en familjecoach som tillsammans med föräldrar bestämmer dagordningen för mötet.

Nästa vecka: Hur fungerar Utmanande avstamp i praktiken?