06 nov 2015 15:45

06 nov 2015 15:46

Nu måste plasten bort

Gullspångs kommun hotar med vite om området inte städas upp

Miljö- och byggnadsnämnden säger att plastskräp ska bort och att det är arrendatorn skyldighet.

Arrendatorn å sin sida skyller på att det inte är hans plast.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förelägga Bertil Abrahamsson, Recycling Husgärdet, att städa bort allt plastmaterial inom det så kallade cisternområdet i Otterbäcken. De på minner om att plastavfallet skulle transporteras bort till behörig mottagare för behandling och bortskaffning, alltså materialåtervinning eller energiutvinning. Detta skulle dokumenteras och skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsnämnden.

Vite om 100 000 kronor

Något sådan har inte skett och nu har nämnden tröttnat, kort sagt, och fattat ett beslut om att uppstädning och borttransporten ska vara genomförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade också att förena föreläggandet med vite om 100 000 kr.

Bertil Abrahamsson har under hösten överklagat nämndens beslut med motiveringen att plastavfall inte tillhör honom, utan företaget Solagro med adress Warszawa, Polen. Upplysningen är dock inte ny, miljö- och byggnadsnämnden är väl medveten om detta och att kravet därför ska ställas till detta företag.

Kontrakt finns

Bedömningen att Bertil Abrahamsson får detta beror på att han är verksamhetsutövare. Nämnden vidhåller därför sitt ursprungliga beslut. Stöd för detta är upprättat hyreskontrakt mellan Bertil Abrahamsson och Gullspångs kommun.

Enligt förvaltningens dokumentation lagrade Recycling Husgärdet upp plast för sortering under 2003 -2004. Innocap Handels- och Industri AB (IHI AB) övertog den lagrade plasten 2005 och tecknade ett hyreskontrakt med tekniska kontoret Gullspångs kommun 1 maj 2005 om att få ha den upplagrade plasten kvarliggande i Otterbäcken under tiden den sorterades.

Kontraktet överfördes på Bertil Abrahamsson 1 januari 2008 och förlängdes.

”Uppstädning”

Enligt miljöinspektör Robert Skogh finns det ingen tveksamheter när det gäller vem som bär ansvaret för att forsla bort plasten.

– Den plast som nu ligger på fastigheten Otterbäcken 22:2 saknar tillstånd för mellanlagring och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort. Vi informerade i mars 2015 om att miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av Gullspång Otterbäcken 22:2.

Vems är avfallet?

– I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren eller lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är tillåtet enligt miljöbalken. I detta fall finns ansvarig verksamhetsutövaren vilket innebär att han också har ansvaret för det återvinningsmaterial som ligger på fastigheten.

Bertil Abrahamsson är förste att beklaga utvecklingen.

– Kommunen är väl medvetna om att vi har sålt och att plasten ingick i försäljningen. Det som komplicerar det hela är att bolaget som köpte inte sökte lagfart, säger Bertil som dock hävdar att han haft en bra dialog med kommunen hittills, samt att: ”kommunen har hela tiden varit involverade i upplägget”.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att förelägga Bertil Abrahamsson, Recycling Husgärdet, att städa bort allt plastmaterial inom det så kallade cisternområdet i Otterbäcken. De på minner om att plastavfallet skulle transporteras bort till behörig mottagare för behandling och bortskaffning, alltså materialåtervinning eller energiutvinning. Detta skulle dokumenteras och skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsnämnden.

Vite om 100 000 kronor

Något sådan har inte skett och nu har nämnden tröttnat, kort sagt, och fattat ett beslut om att uppstädning och borttransporten ska vara genomförd senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade också att förena föreläggandet med vite om 100 000 kr.

Bertil Abrahamsson har under hösten överklagat nämndens beslut med motiveringen att plastavfall inte tillhör honom, utan företaget Solagro med adress Warszawa, Polen. Upplysningen är dock inte ny, miljö- och byggnadsnämnden är väl medveten om detta och att kravet därför ska ställas till detta företag.

Kontrakt finns

Bedömningen att Bertil Abrahamsson får detta beror på att han är verksamhetsutövare. Nämnden vidhåller därför sitt ursprungliga beslut. Stöd för detta är upprättat hyreskontrakt mellan Bertil Abrahamsson och Gullspångs kommun.

Enligt förvaltningens dokumentation lagrade Recycling Husgärdet upp plast för sortering under 2003 -2004. Innocap Handels- och Industri AB (IHI AB) övertog den lagrade plasten 2005 och tecknade ett hyreskontrakt med tekniska kontoret Gullspångs kommun 1 maj 2005 om att få ha den upplagrade plasten kvarliggande i Otterbäcken under tiden den sorterades.

Kontraktet överfördes på Bertil Abrahamsson 1 januari 2008 och förlängdes.

”Uppstädning”

Enligt miljöinspektör Robert Skogh finns det ingen tveksamheter när det gäller vem som bär ansvaret för att forsla bort plasten.

– Den plast som nu ligger på fastigheten Otterbäcken 22:2 saknar tillstånd för mellanlagring och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort. Vi informerade i mars 2015 om att miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av Gullspång Otterbäcken 22:2.

Vems är avfallet?

– I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren eller lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är tillåtet enligt miljöbalken. I detta fall finns ansvarig verksamhetsutövaren vilket innebär att han också har ansvaret för det återvinningsmaterial som ligger på fastigheten.

Bertil Abrahamsson är förste att beklaga utvecklingen.

– Kommunen är väl medvetna om att vi har sålt och att plasten ingick i försäljningen. Det som komplicerar det hela är att bolaget som köpte inte sökte lagfart, säger Bertil som dock hävdar att han haft en bra dialog med kommunen hittills, samt att: ”kommunen har hela tiden varit involverade i upplägget”.