18 okt 2015 12:00

18 okt 2015 12:00

Särskilda skäl att inte ingripa

En skola i Gullspång har brustit. Det slår Skolinspektionen fast. Men myndigheten avstår från att ingripa eftersom det finns särskilda skäl.

Eleven har gjort gällande att han blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever i årskurs åtta, genom att de andra eleverna ritade nedsättande saker och kommentarer på elevens skåp. Huvudmannen – Gullspångs kommun – har bekräftat anmälarens uppgifter, det förekom kränkande klotter på elevens skåp. Men också att skolans personal, när de samma dag fick kännedom om klottret på elevens skåp, utredde det hela genom samtal med berörda elever.

Missförstånd?

Eleven har vidare beskrivit hur andra elever uppträtt när eleven gått förbi dem och att eleven upplevt sig kränkt av detta.

Huvudmannen har uppgett att de andra elevernas uppträdande handlat om något helt annat än det som eleven uppgett och att det därmed rört sig om ett missförstånd.

Eleven har vidare gjort gällande att han blivit fysiskt kränkt av en annan elev den 5 juni 2015. Huvudmannen har uppgett att händelsen inte gått till på det sätt som eleven beskrivit.

Inlåst?

Utöver ovan nämnda händelser har eleven uppgett att han blivit kränkt, då han blev inlåst i ett rum den 5 juni 2015. Huvudmannen har tillbakavisat elevens uppgifter och har uppgett att eleven, i samband med en incident, blev förd till ett rum tillsammans med en annan elev samt skolpersonal. Huvudmannen har vidare uppgett att eleven inte var inlåst.

Anser händelsen utredd

Elevens uppgifter om hur andra elever betett sig i elevens närhet har, enligt huvudmannen, blivit kända i samband med anmälan till Skolinspektionen. Mot bakgrund av vad som framkommit i huvudmannens yttrande anser Skolinspektionen att händelsen får anses vara utredd. Skolinspektionen anser vidare att händelsen den 5 juni 2015, då flera av skolans personal uppgetts ha varit närvarande, blivit utredda av skolans personal.

Ingen åtgärd

Sammantaget, anser Skolinspektionen, att det inte visat att kränkande behandling av skolpersonal förekommit. Det är inte heller visat att Gullspångs kommun brutit mot skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder. Skolinspektionen avstår från att ingripa avseende skyldigheten att anmäla uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn och till huvudmannen och därmed avslutas ärendet.

Eleven har gjort gällande att han blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever i årskurs åtta, genom att de andra eleverna ritade nedsättande saker och kommentarer på elevens skåp. Huvudmannen – Gullspångs kommun – har bekräftat anmälarens uppgifter, det förekom kränkande klotter på elevens skåp. Men också att skolans personal, när de samma dag fick kännedom om klottret på elevens skåp, utredde det hela genom samtal med berörda elever.

Missförstånd?

Eleven har vidare beskrivit hur andra elever uppträtt när eleven gått förbi dem och att eleven upplevt sig kränkt av detta.

Huvudmannen har uppgett att de andra elevernas uppträdande handlat om något helt annat än det som eleven uppgett och att det därmed rört sig om ett missförstånd.

Eleven har vidare gjort gällande att han blivit fysiskt kränkt av en annan elev den 5 juni 2015. Huvudmannen har uppgett att händelsen inte gått till på det sätt som eleven beskrivit.

Inlåst?

Utöver ovan nämnda händelser har eleven uppgett att han blivit kränkt, då han blev inlåst i ett rum den 5 juni 2015. Huvudmannen har tillbakavisat elevens uppgifter och har uppgett att eleven, i samband med en incident, blev förd till ett rum tillsammans med en annan elev samt skolpersonal. Huvudmannen har vidare uppgett att eleven inte var inlåst.

Anser händelsen utredd

Elevens uppgifter om hur andra elever betett sig i elevens närhet har, enligt huvudmannen, blivit kända i samband med anmälan till Skolinspektionen. Mot bakgrund av vad som framkommit i huvudmannens yttrande anser Skolinspektionen att händelsen får anses vara utredd. Skolinspektionen anser vidare att händelsen den 5 juni 2015, då flera av skolans personal uppgetts ha varit närvarande, blivit utredda av skolans personal.

Ingen åtgärd

Sammantaget, anser Skolinspektionen, att det inte visat att kränkande behandling av skolpersonal förekommit. Det är inte heller visat att Gullspångs kommun brutit mot skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder. Skolinspektionen avstår från att ingripa avseende skyldigheten att anmäla uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn och till huvudmannen och därmed avslutas ärendet.