01 apr 2015 06:00

01 apr 2015 06:00

Likvididet och skuld

I kommunens årsredovisningen framgår att de likvida medlen ökade under 2014 och uppgår vid årets slut till 30,6 miljoner kronor.

Detta är en förbättring med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det beror främst på förbättringar i resultaten och att kommunen inte har lånat utan istället amorterat av befintliga lån.

En annan faktor som påverkar är investeringsnivån. Gullspångs kommun har investerat för 7,1 miljoner kronor under år 2014 och 11,5 miljoner kronor år 2013. Investeringarna har finansierats av egna medel. Kommunen har inte utnyttjat checkräkningskrediten på 30 miljoner kronor.

Låneskulden uppgår till 29,2 miljoner kronor. Under året har inte några nya lån upptagits. Kommunens borgensåtaganden uppgår dock till totalt 111,2 miljoner kronor.

Detta är en förbättring med 1,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det beror främst på förbättringar i resultaten och att kommunen inte har lånat utan istället amorterat av befintliga lån.

En annan faktor som påverkar är investeringsnivån. Gullspångs kommun har investerat för 7,1 miljoner kronor under år 2014 och 11,5 miljoner kronor år 2013. Investeringarna har finansierats av egna medel. Kommunen har inte utnyttjat checkräkningskrediten på 30 miljoner kronor.

Låneskulden uppgår till 29,2 miljoner kronor. Under året har inte några nya lån upptagits. Kommunens borgensåtaganden uppgår dock till totalt 111,2 miljoner kronor.