01 feb 2015 18:56

01 feb 2015 18:56

Utförde en fladdermusinventering

HOVA

Oxhagen vind har låtit göra en fladdermusinventering. Den avgränsades till en radie av cirka två kilometer kring platsen för de tänkta verken.

Det noterades att närområdet är relativt ointressant ur fladdermussynpunkt. Få fladdermöss rör sig längs väg 200 (parken kommer cirka 400 meter från väg 200). Fågelinventeringen som utförts i fält identifierade biotoper för skogshöns, framförallt tjäder.

Inga observationer av tjäder, eller spår av tjäder gjordes: ”Det är inte sannolikt att området innehåller lekplatser för tjäder. För en tjäderlekplats krävs goda förutsättningar såsom skog med föda hela året”.

På mossarna norr och söder om området syntes dock flera orrar.

Oxhagen vind har låtit göra en fladdermusinventering. Den avgränsades till en radie av cirka två kilometer kring platsen för de tänkta verken.

Det noterades att närområdet är relativt ointressant ur fladdermussynpunkt. Få fladdermöss rör sig längs väg 200 (parken kommer cirka 400 meter från väg 200). Fågelinventeringen som utförts i fält identifierade biotoper för skogshöns, framförallt tjäder.

Inga observationer av tjäder, eller spår av tjäder gjordes: ”Det är inte sannolikt att området innehåller lekplatser för tjäder. För en tjäderlekplats krävs goda förutsättningar såsom skog med föda hela året”.

På mossarna norr och söder om området syntes dock flera orrar.