21 aug 2015 06:00

21 aug 2015 06:00

(M) fortsätter ta sig an vårdens utmaningar

Debatt:

Vård. Den fortfarande allra största utmaningen i svensk hälso- och sjukvård är långa väntetider och bristande tillgänglighet. När det gäller den utmaningen är vänsterregeringen tom på konkreta förslag. Det visade sig återigen vid sjukvårdsminister Wikströms (S) besök i Västra Götalandsregionen i veckan.

Verkligheten visar att den s-ledda minoritetsregeringens uteblivna besked leder till att det fortsatt spelar roll var någonstans i Sverige man bor.

Till exempel får en patient som är sjuk i lungcancer vänta nära tre gånger så lång tid i Kalmar landsting som i Dalarnas landsting från remiss till beslut om behandling. Det handlar om 13 dagars väntetid jämfört med 36 dagar. Det är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva vänta på behandling så länge att det blir livsavgörande.

Efter år av bristande idéer och handlingskraft hos den gamla regionledningen har GrönBlå Samverkan i regionen nu att försöka skapa framtidstro och arbetsro i vården, som är i behov av såväl akuta som långsiktiga insatser. Direkt efter valet inledde den GrönBlå majoriteten, kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansiering av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Nu finns en god grund för att lyckas skapa framtidstro och arbetsro inom vården. Men det kräver att den svaga vänsterregeringen kommer med konkreta förslag för att fortsätta stärka vården.

Alliansregeringen bedrev ett systematiskt arbete för att korta väntetiderna i vården. Man införde ”kömiljarden ”i syfte att ge ekonomiska stimulanser till de landsting och regioner som faktiskt kortade köerna och ökade tillgängligheten i vården. En miljard kronor per år delades ut i efterhand för faktiska prestationer.

Detta har nu ansvarig vårdminister Wikström (S) avskaffat. Trots att väntetiderna i vården minskade rejält under alliansens regeringsperiod. År 2007 fick en fjärdedel av patienterna vänta mer än 90 dagar på operation i specialiserad vård, år 2014 var det färre än var sjunde patient, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Istället avser Wikström (S) däremot att tillsätta en utredning med fokus på apotekens tillgänglighet. Man undrar vilket underlag som legat till grund för detta totalt felaktiga fokus. Myndigheten för Vårdanalys rapport 2014:3 visar att tillgängligheten ökat med ungefär 300 apotek sedan alliansens omreglering av apoteken och statens monopol skrotades. Mest har tillgängligheten ökat i Västra Götalandsregionen med 61 stycken apotek.

Moderaternas utvecklingsarbete för hälso- och sjukvård fortsätter. Vi har redan genomfört, tillsammans i alliansregeringen, lagstadgad vårdgaranti, fritt vårdval, konkret patientlag, patientsäkerhetslag, nationell cancerstrategi och utbildningssatsning på fler läkare och sjuksköterskor. Det var offensivt, men inte tillräckligt. Vi fortsätter förnya oss och presentera fler konkreta förslag.

Det kommer bland annat att kräva fortsatta resultatinriktade satsningar på att minska väntetiderna i vården.

Vi delar därtill bland annat Läkarförbundets och Vårdförbundets bild av växande behov av kompetensförsörjning. Det riskerar, trots att det idag finns 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor än år 2006, att uppstå en omfattande brist på t.ex. specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Detta måste tas på fullaste allvar.

Medarbetarna i vården är välfärdens kärna. Deras arbetsinsatser, kunskaper, erfarenheter och engagemang är avgörande för vårdens kvalitet. Det är i mötet mellan vårdens professionella medarbetare och patienternas behov som kvalitet uppstår. Vår utmaning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta möte. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Därför fortsätter vi att presentera konkreta förbättringsförslag för hälso- och sjukvård. Sverige och Västra Götaland kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot tillika Socialpolitisk talespersonGunilla Levén (M)regionråd tillika ordförande personalutskottet

Verkligheten visar att den s-ledda minoritetsregeringens uteblivna besked leder till att det fortsatt spelar roll var någonstans i Sverige man bor.

Till exempel får en patient som är sjuk i lungcancer vänta nära tre gånger så lång tid i Kalmar landsting som i Dalarnas landsting från remiss till beslut om behandling. Det handlar om 13 dagars väntetid jämfört med 36 dagar. Det är helt oacceptabelt. Ingen ska behöva vänta på behandling så länge att det blir livsavgörande.

Efter år av bristande idéer och handlingskraft hos den gamla regionledningen har GrönBlå Samverkan i regionen nu att försöka skapa framtidstro och arbetsro i vården, som är i behov av såväl akuta som långsiktiga insatser. Direkt efter valet inledde den GrönBlå majoriteten, kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården, satsningar för att stärka finansiering av regionens sjukhus, på akutsjukvården och psykiatrin. Nu finns en god grund för att lyckas skapa framtidstro och arbetsro inom vården. Men det kräver att den svaga vänsterregeringen kommer med konkreta förslag för att fortsätta stärka vården.

Alliansregeringen bedrev ett systematiskt arbete för att korta väntetiderna i vården. Man införde ”kömiljarden ”i syfte att ge ekonomiska stimulanser till de landsting och regioner som faktiskt kortade köerna och ökade tillgängligheten i vården. En miljard kronor per år delades ut i efterhand för faktiska prestationer.

Detta har nu ansvarig vårdminister Wikström (S) avskaffat. Trots att väntetiderna i vården minskade rejält under alliansens regeringsperiod. År 2007 fick en fjärdedel av patienterna vänta mer än 90 dagar på operation i specialiserad vård, år 2014 var det färre än var sjunde patient, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Istället avser Wikström (S) däremot att tillsätta en utredning med fokus på apotekens tillgänglighet. Man undrar vilket underlag som legat till grund för detta totalt felaktiga fokus. Myndigheten för Vårdanalys rapport 2014:3 visar att tillgängligheten ökat med ungefär 300 apotek sedan alliansens omreglering av apoteken och statens monopol skrotades. Mest har tillgängligheten ökat i Västra Götalandsregionen med 61 stycken apotek.

Moderaternas utvecklingsarbete för hälso- och sjukvård fortsätter. Vi har redan genomfört, tillsammans i alliansregeringen, lagstadgad vårdgaranti, fritt vårdval, konkret patientlag, patientsäkerhetslag, nationell cancerstrategi och utbildningssatsning på fler läkare och sjuksköterskor. Det var offensivt, men inte tillräckligt. Vi fortsätter förnya oss och presentera fler konkreta förslag.

Det kommer bland annat att kräva fortsatta resultatinriktade satsningar på att minska väntetiderna i vården.

Vi delar därtill bland annat Läkarförbundets och Vårdförbundets bild av växande behov av kompetensförsörjning. Det riskerar, trots att det idag finns 3 500 fler läkare och 5 200 fler sjuksköterskor än år 2006, att uppstå en omfattande brist på t.ex. specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Detta måste tas på fullaste allvar.

Medarbetarna i vården är välfärdens kärna. Deras arbetsinsatser, kunskaper, erfarenheter och engagemang är avgörande för vårdens kvalitet. Det är i mötet mellan vårdens professionella medarbetare och patienternas behov som kvalitet uppstår. Vår utmaning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta möte. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Därför fortsätter vi att presentera konkreta förbättringsförslag för hälso- och sjukvård. Sverige och Västra Götaland kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot tillika Socialpolitisk talespersonGunilla Levén (M)regionråd tillika ordförande personalutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.