21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 10:04

Hemvård och humanism i Mariestad

Debatt: Hemvård

Arbete. Så kan vi åter genom Mariestadstidningen notera att personalföreträdare för hemtjänsten/hemvården i Mariestad slår larm om svåra, och sannolikt oacceptabla, arbetsförhållanden. Här uttalas att arbetsbelastningen ökat markant och saker som tid för återhämtning, reflektion och diskussion är inte att tänka på. Hela artikeln andas uppgivenhet och att man känner sig otillräckliga. Detta är illavarslande.

Som invånare i kommunen utan egen insyn i sakfrågan borde jag kanske avhålla mig från att torgföra några som helst åsikter. Det som avgör att jag ändå gör det är att jag i mitt tidigare arbete som socialchef under många år bland annat haft ansvar för motsvarande verksamhet. En verksamhet som är mycket tacksam och stimulerande att verka i, men som också kan vara den rakt motsatta om den präglas av oreda, frustration och resursknapphet. Problembilden som beskrivs i artikeln känner jag igen och då krävs mycket konkreta, snabba och verkningsfulla åtgärder för att vända den negativa, tärande, situationen.

Särskilt allvarligt är att personalen upplever sig få ...så mycket skit när man talar öppet om hur det är. Öppenhet och en tillåtande attityd från chefer och politisk ledning är ju A och O om ambitionen finns att vända en negativ situation till något bättre! Och jag förutsätter att det är ledningens vilja, trots allt. Den omnämnda resursfördelningsmodellen tyder förvisso på det.

Utrymmet i en insändare medger inte några längre utläggningar. Därför vill jag kortfattat säga följande.

Om åtgärder inte redan är på gång så måste en ytterst konkret genomlysning göras av verksamheten som ger svar på följande frågor: Hur skapar kommunen en arbetssituation för hemvården/hemtjänsten som garanterar att vårdtagarna, kommunens medborgare, får en omvårdnad och hemsjukvård med god kvalitet samtidigt som personalen känner

- att man har kontroll och känner sig säkra i arbetet,

- att man upplever sig verkligt delaktiga i utvecklingen av verksamheten,

- att förvaltningsledning och politisk ledning lyssnar och agerar konstruktivt,

- att man känner sig uppskattade och rimligt belönade för det arbete man utför och

- att personalen känner arbetsglädje, stolthet och ork trots tuffa arbetspass.

Helt avgörande är att personalen till hundra procent är ytterst delaktiga i denna genomlysningsprocess!

För att skapa en långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv och hälsosam arbetssituation är det avgörande, enligt min mening, att chefer och politiker – ledningen – står upp för verksamheten i en god dialog och utan prestige. Det måste också finnas en insikt och förståelse för att vård och omsorg kostar pengar – stundom mer än vad som ryms i tilldelade ekonomiska ramar, i synnerhet som utskrivningsklar från sjukhus fastställs allt snabbare och inte innebär att vårdbehovet upphört utan snarare tilltagit.

Glöm inte heller att Vänerns Pärla också bör inrymma en stolt, god och human hemvård minst lika viktig som ett framsynt gestaltningsprogram över fysisk miljö och näringslivsutveckling. Förändrings- och förbättringsåtgärder inom olika verksamhetsområden behöver samtidigt inte med automatik innebära rop på skattehöjning. Politik är som bekant att vilja och att välja – till och/eller bort.

Detta skrivet i all ödmjukhet, men också utifrån varje kommunmedborgares berättigade förväntan på hur personalpolitik och kommunal verksamhet sköts.

Östen Ohlsson

Mariestad

Som invånare i kommunen utan egen insyn i sakfrågan borde jag kanske avhålla mig från att torgföra några som helst åsikter. Det som avgör att jag ändå gör det är att jag i mitt tidigare arbete som socialchef under många år bland annat haft ansvar för motsvarande verksamhet. En verksamhet som är mycket tacksam och stimulerande att verka i, men som också kan vara den rakt motsatta om den präglas av oreda, frustration och resursknapphet. Problembilden som beskrivs i artikeln känner jag igen och då krävs mycket konkreta, snabba och verkningsfulla åtgärder för att vända den negativa, tärande, situationen.

Särskilt allvarligt är att personalen upplever sig få ...så mycket skit när man talar öppet om hur det är. Öppenhet och en tillåtande attityd från chefer och politisk ledning är ju A och O om ambitionen finns att vända en negativ situation till något bättre! Och jag förutsätter att det är ledningens vilja, trots allt. Den omnämnda resursfördelningsmodellen tyder förvisso på det.

Utrymmet i en insändare medger inte några längre utläggningar. Därför vill jag kortfattat säga följande.

Om åtgärder inte redan är på gång så måste en ytterst konkret genomlysning göras av verksamheten som ger svar på följande frågor: Hur skapar kommunen en arbetssituation för hemvården/hemtjänsten som garanterar att vårdtagarna, kommunens medborgare, får en omvårdnad och hemsjukvård med god kvalitet samtidigt som personalen känner

- att man har kontroll och känner sig säkra i arbetet,

- att man upplever sig verkligt delaktiga i utvecklingen av verksamheten,

- att förvaltningsledning och politisk ledning lyssnar och agerar konstruktivt,

- att man känner sig uppskattade och rimligt belönade för det arbete man utför och

- att personalen känner arbetsglädje, stolthet och ork trots tuffa arbetspass.

Helt avgörande är att personalen till hundra procent är ytterst delaktiga i denna genomlysningsprocess!

För att skapa en långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv och hälsosam arbetssituation är det avgörande, enligt min mening, att chefer och politiker – ledningen – står upp för verksamheten i en god dialog och utan prestige. Det måste också finnas en insikt och förståelse för att vård och omsorg kostar pengar – stundom mer än vad som ryms i tilldelade ekonomiska ramar, i synnerhet som utskrivningsklar från sjukhus fastställs allt snabbare och inte innebär att vårdbehovet upphört utan snarare tilltagit.

Glöm inte heller att Vänerns Pärla också bör inrymma en stolt, god och human hemvård minst lika viktig som ett framsynt gestaltningsprogram över fysisk miljö och näringslivsutveckling. Förändrings- och förbättringsåtgärder inom olika verksamhetsområden behöver samtidigt inte med automatik innebära rop på skattehöjning. Politik är som bekant att vilja och att välja – till och/eller bort.

Detta skrivet i all ödmjukhet, men också utifrån varje kommunmedborgares berättigade förväntan på hur personalpolitik och kommunal verksamhet sköts.

Östen Ohlsson

Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.