08 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Kris i den svenska skolan

Insändare: Skola

Jag ser med oro hur resultaten i den svenska skolan försämras. En femtedel av Sveriges femtonåringar kan inte läsa och förstå sammanhangen i en dagstidningstext. De sämre resultaten kommer att påverka oss alla under lång tid framöver och leder till en utsatt situation för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ger ökade kostnader för alla i samhället.

Det lönar sig att återskapa en mer likvärdig skola för alla elever. Lärarnas situation måste förbättras. Staten behöver ta ett tydligare ansvar för lärarnas löner och inte bara ge bidrag till vissa lektorer och förstelärare. Lärarna bör få mer tid till planering av lektioner. Kraven på dokumentation kan minskas. Pengarna till skolan ska inte försvinna till andra verksamheter.

Vinsterna bör avskaffas, exempelvis kunde friskolor vara icke-vinstdrivande stiftelser. Ska skolpengen vara kvar bör systemet ändras och åtminstone en del av skolpengen bör vara fast och en mindre del rörlig för att skolan inte ska vara känslig vid ändring av antal elever.

Skapa tydliga regler kring hur elever med behov av stöd kan få extra hjälp. Alla elever behöver lära sig att läsa. Redan i förskolan bör man se på barnens sätt att klara sig i det dagliga livet och ge stöd till dem som kan riskera att halka efter.

Bygg en regional skolorganisation som får kraft att ge en bra fortbildning till alla lärare. I dag finns ingen regional organisation mellan skolverket och skolinspektionen och kommunerna. Skapa resurscentra som ansvarar för utvecklingen och finansierar moderna läromedel.

Mats Rydgård

Jag ser med oro hur resultaten i den svenska skolan försämras. En femtedel av Sveriges femtonåringar kan inte läsa och förstå sammanhangen i en dagstidningstext. De sämre resultaten kommer att påverka oss alla under lång tid framöver och leder till en utsatt situation för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ger ökade kostnader för alla i samhället.

Det lönar sig att återskapa en mer likvärdig skola för alla elever. Lärarnas situation måste förbättras. Staten behöver ta ett tydligare ansvar för lärarnas löner och inte bara ge bidrag till vissa lektorer och förstelärare. Lärarna bör få mer tid till planering av lektioner. Kraven på dokumentation kan minskas. Pengarna till skolan ska inte försvinna till andra verksamheter.

Vinsterna bör avskaffas, exempelvis kunde friskolor vara icke-vinstdrivande stiftelser. Ska skolpengen vara kvar bör systemet ändras och åtminstone en del av skolpengen bör vara fast och en mindre del rörlig för att skolan inte ska vara känslig vid ändring av antal elever.

Skapa tydliga regler kring hur elever med behov av stöd kan få extra hjälp. Alla elever behöver lära sig att läsa. Redan i förskolan bör man se på barnens sätt att klara sig i det dagliga livet och ge stöd till dem som kan riskera att halka efter.

Bygg en regional skolorganisation som får kraft att ge en bra fortbildning till alla lärare. I dag finns ingen regional organisation mellan skolverket och skolinspektionen och kommunerna. Skapa resurscentra som ansvarar för utvecklingen och finansierar moderna läromedel.

Mats Rydgård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.