04 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Kräver förändrad sotningsverksamhet

Insändare: Gullspång

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i sotning och brandskyddskontroll. Lagen trädde i kraft i januari 2004 och har gällt i närmare 10 år.

Syftet med lagen är en reformering av sotningsverksamheten, som ska leda till ökad valfrihet och flexibilitet för den enskilde fastighetsägaren. Därutöver ska lagen möjliggöra ökad konkurrens inom verksamheten.

Kommunerna ska handla upp tjänsterna på en fri marknad, och avtalen om sotningstjänsterna är underställda gemenskapsrättens principer om icke-diskriminering och konkurrensutsättning.

Sotningsverksamheten präglas dock idag i många kommuner av avtal , som är skrivna på 1980-talet och gäller fortlöpande. Det råder i åtskilliga kommuner en ren monopolsituation, och invånarna har ingen möjlighet att göra ett fritt val.

Detta förhållande har under senare tid tagits upp i ett antal rättsfall. Domarna har fastlagt, att de gamla avtalen inte får motverka lagens intentioner om ökad konkurrens och hindra möjligheterna för fler företag att utföra sotningsverksamhet.

Gullspångs kommun har ett avtal från första halvan av 1980-talet, och avtalet löper till skorstensfejarmästaren går i pension.

Ett antal fastighetsägare i Gullspångs kommun har vänt sig till Kristinehamns sotningsdistrikt för att få brandskyddskontroll utförd på sina fastigheter enligt fastställd kompetens. Denna begäran har avslagits och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har beslutat om ett vite på 10.000 kr med motiveringen att fastighetsägaren motsatt sig brandskyddskontroll.

Fastighetsägaren har inte motsatt sig brandskyddskontroll, men vill inte få den utförd av Mariestads sotningsdistrikt, utan vill att lagen om fri konkurrens ska råda.

Kommunens representanter i RÖS; Carina Gullberg, Björn Thodenius och Roland Karlsson har ställt sig bakom beslutet om ett vite på 10 000 kr för en pensionär, som har denna summa i månadspension.

Det är dags att bryta ut sotningsverksamheten ur RÖS och föra besluten till kommunfullmäktige i Gullspång.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i sotning och brandskyddskontroll. Lagen trädde i kraft i januari 2004 och har gällt i närmare 10 år.

Syftet med lagen är en reformering av sotningsverksamheten, som ska leda till ökad valfrihet och flexibilitet för den enskilde fastighetsägaren. Därutöver ska lagen möjliggöra ökad konkurrens inom verksamheten.

Kommunerna ska handla upp tjänsterna på en fri marknad, och avtalen om sotningstjänsterna är underställda gemenskapsrättens principer om icke-diskriminering och konkurrensutsättning.

Sotningsverksamheten präglas dock idag i många kommuner av avtal , som är skrivna på 1980-talet och gäller fortlöpande. Det råder i åtskilliga kommuner en ren monopolsituation, och invånarna har ingen möjlighet att göra ett fritt val.

Detta förhållande har under senare tid tagits upp i ett antal rättsfall. Domarna har fastlagt, att de gamla avtalen inte får motverka lagens intentioner om ökad konkurrens och hindra möjligheterna för fler företag att utföra sotningsverksamhet.

Gullspångs kommun har ett avtal från första halvan av 1980-talet, och avtalet löper till skorstensfejarmästaren går i pension.

Ett antal fastighetsägare i Gullspångs kommun har vänt sig till Kristinehamns sotningsdistrikt för att få brandskyddskontroll utförd på sina fastigheter enligt fastställd kompetens. Denna begäran har avslagits och Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har beslutat om ett vite på 10.000 kr med motiveringen att fastighetsägaren motsatt sig brandskyddskontroll.

Fastighetsägaren har inte motsatt sig brandskyddskontroll, men vill inte få den utförd av Mariestads sotningsdistrikt, utan vill att lagen om fri konkurrens ska råda.

Kommunens representanter i RÖS; Carina Gullberg, Björn Thodenius och Roland Karlsson har ställt sig bakom beslutet om ett vite på 10 000 kr för en pensionär, som har denna summa i månadspension.

Det är dags att bryta ut sotningsverksamheten ur RÖS och föra besluten till kommunfullmäktige i Gullspång.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.