05 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Ett demokratiskt fattigdomsbevis

Insändare: Vänershofshallen

Turerna kring Vänershofshallen är inte bara en manifestation av orubblig beslutsamhet hos makthavare i kommunen, ärendets hantering blottlägger framförallt ett demokratiskt fattigdomsbevis. Trots väl grundade argument som talar mot en rivning av Vänershofshallen, framförallt för dess kulturhistoriska värde som bland annat slås fast i detaljplanen för området, och avsaknad av en oberoende utredning av byggnadens skick hävdar den politiska ledningen, tvärtemot sakkunniga, att hallen är i så dåligt skick att den ska rivas. I miljö och byggnadsnämndens ärende (Dnr: 2013.Ma0079) Mariestad Nya Staden 2:1- Ansökan om rivningslov för idrottshall, erinras ledamöterna om att förvaltningen enligt regeringsformen 12 kap. 2§ är en självständig myndighet och att ingen annan myndighet ,varken riksdag eller ens kommunens beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta. Vidare skriver undertecknade att ”Detta påpekande görs med anledning av att det funnits signaler om otillbörlig inblandning i ärendets beredning och i hur Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta”.

Det råder ingen tvekan om att det finns starka politiska intressen i frågan om Vänershofshallen där de som vill riva främst utgörs av en politisk maktelit (fast man kan av beslut i de olika kommunala instanserna dra slutsatsen att det knappast råder enighet inom de politiska partierna) och den andra sidan som utgörs av en bred uppslutning av bland annat idrottsföreningar, studenter på Dacapo och Vadsbo idrottshistoriska sällskap. Fastän det finns ett brett stöd och goda argument för att inte riva hallen möts vi av politiker som utan argument kallt svarar att hallen ska rivas. En viktig del i den demokratiska beslutsprocessen är att besluten grundas på sakliga och oberoende utredningar. Länsstyrelsen slår fast att en sådan saknas i fallet med Vänershofshallen och anser samtidigt att ärendet är så pass viktigt ur ett kulturhistoriskt perspektiv att myndigheten erbjuder kommunen ekonomiskt stöd för att genomföra en utredning. Att frågan om hallens rivning tar tid är naturligt, liksom i alla demokratiska beslutsprocesser, inte bara för att ärendet ska hinna beredas väl genom sakliga och oberoende utredningar utan även för att säkerställa att alla remissinstanser ska hinna ta del av ärendet och i sin tur yttra sig, politik handlar nämligen inte bara om vad politiker tycker. Slutligen skulle det vara smakfullt om ledamöter som, oavsett om man förstår sin roll i en myndighetsnämnd eller inte, saknar argument för sin ståndpunkt åtminstone offentligt avstår från att gå till personangrepp på förvaltningens tjänstemän.

Marcus Eklund

Turerna kring Vänershofshallen är inte bara en manifestation av orubblig beslutsamhet hos makthavare i kommunen, ärendets hantering blottlägger framförallt ett demokratiskt fattigdomsbevis. Trots väl grundade argument som talar mot en rivning av Vänershofshallen, framförallt för dess kulturhistoriska värde som bland annat slås fast i detaljplanen för området, och avsaknad av en oberoende utredning av byggnadens skick hävdar den politiska ledningen, tvärtemot sakkunniga, att hallen är i så dåligt skick att den ska rivas. I miljö och byggnadsnämndens ärende (Dnr: 2013.Ma0079) Mariestad Nya Staden 2:1- Ansökan om rivningslov för idrottshall, erinras ledamöterna om att förvaltningen enligt regeringsformen 12 kap. 2§ är en självständig myndighet och att ingen annan myndighet ,varken riksdag eller ens kommunens beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta. Vidare skriver undertecknade att ”Detta påpekande görs med anledning av att det funnits signaler om otillbörlig inblandning i ärendets beredning och i hur Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta”.

Det råder ingen tvekan om att det finns starka politiska intressen i frågan om Vänershofshallen där de som vill riva främst utgörs av en politisk maktelit (fast man kan av beslut i de olika kommunala instanserna dra slutsatsen att det knappast råder enighet inom de politiska partierna) och den andra sidan som utgörs av en bred uppslutning av bland annat idrottsföreningar, studenter på Dacapo och Vadsbo idrottshistoriska sällskap. Fastän det finns ett brett stöd och goda argument för att inte riva hallen möts vi av politiker som utan argument kallt svarar att hallen ska rivas. En viktig del i den demokratiska beslutsprocessen är att besluten grundas på sakliga och oberoende utredningar. Länsstyrelsen slår fast att en sådan saknas i fallet med Vänershofshallen och anser samtidigt att ärendet är så pass viktigt ur ett kulturhistoriskt perspektiv att myndigheten erbjuder kommunen ekonomiskt stöd för att genomföra en utredning. Att frågan om hallens rivning tar tid är naturligt, liksom i alla demokratiska beslutsprocesser, inte bara för att ärendet ska hinna beredas väl genom sakliga och oberoende utredningar utan även för att säkerställa att alla remissinstanser ska hinna ta del av ärendet och i sin tur yttra sig, politik handlar nämligen inte bara om vad politiker tycker. Slutligen skulle det vara smakfullt om ledamöter som, oavsett om man förstår sin roll i en myndighetsnämnd eller inte, saknar argument för sin ståndpunkt åtminstone offentligt avstår från att gå till personangrepp på förvaltningens tjänstemän.

Marcus Eklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.