Förslag om vinsttak åter en valfråga

Debatt:

Vinsstak. Reepalus utredning blev i våras sågad av de flesta remissinstanserna, och så även i riksdagen av majoriteten av partierna.

Men ändå väljer de rödgröna att återigen driva frågan om vinsttak i offentlig sektor.

Intuitivt är det lätt för många att instämma med vänsterradikala krav om vinsttak i offentlig sektor.

Men ropen om vinster är fel fokus. Skärp istället regleringen mellan stat och utförare, utan att strypa mångfalden.

Överlag hade den tidigare Reepalu-utredningen ”Ordning och reda i välfärden” ett generellt gott syfte, att säkra att offentliga medel som är avsedda för välfärd, verkligen används till välfärd.

Ur ett ideologiskt perspektiv står vi bakom det syftet, övervinster som kan föras ur landet utan att beskattas här är inget som vi ser positivt på.

Det gynnar varken vården eller medborgare i allmänhet.

Men förbjuder eller begränsar man via lag alla privata företag inom välfärdssektorn att ta ut vinst, så minskar också incitamenten för utveckling och stabilitet i företagen. Det är förehavandet med vinsten som enligt oss är det verkliga problemet.

Det bör också påpekas att välfärdsbolag inom landstingen inte kan ta ut vinster som kan uppfattas som ”för stora” om landstinget har välavpassade ersättningssystem kopplade till kvalitetskrav. Detta är bara aktuellt när den offentliga finansiären har allt för generösa och oregerliga ersättningssystem. Frågan ägs med andra ord i viss grad av beställaren redan idag.

Om de rödgröna vill damma av frågan ytterligare en gång så passar det att påminna dem om existerande facit om vad som händer när möjligheterna till vinst och uttag begränsas.

År 2005 infördes bolagsformen SVB, en aktiebolagsform med särskild vinstbegränsning. Här var det tänkt att verksamheten primärt skulle drivas i andra syften än att ge aktieägarna vinst. Reglerna innebär att vinstutdelning enbart fick omfatta motsvarande statslåneräntan + en procentenhet. Resten skulle oavkortat reinvesteras i verksamheten. Inom skolans område har fem företag därefter fram till idag, registrerats som SVB-bolag. Ett av dem bedriver alltjämt verksamhet, tre är nedlagda och ett gick i konkurs. Om man ska dra erfarenheter av det, så är det av allt att döma svårt att bedriva verksamhet om man inte kan attrahera kapital.

Jag tvivlar på att de rödgröna ens själva längre tror på vinsttak, utan att driva frågan handlar bara om ett desperat, populistiskt röstfiskande med fett bete i grunda pölar. Fakta och klart redovisade negativa konsekvenser av att införa vinsttak i välfärden talar sitt tydliga språk. Frågan är om de rödgröna har vilja och förmåga att förstå detta språk.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)

12 sep 2017 06:00

12 sep 2017 06:00