Inför jobbskatteavdrag för att stärka barnfamiljerna

Debatt:

Politik. Människan är i behov av gemenskap med andra och fungerande relationer för att kunna utvecklas och må bra. Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen, där människor möts över generationsgränserna i kärlek och tillit. Denna insikt är en grundbult i den kristdemokratiska ideologin.

Varje människa är unik och värdefull i sig. Men ensam är inte stark, utan det är tillsammans vi växer som personer. Starka familjer bygger ett starkt samhälle.

Ett konkret förslag på detta område är jobbskatteavdrag för föräldrar. Den relativt sett svaga utvecklingen av barnfamiljernas disponibla inkomst under de senaste 20 åren anser Kristdemokraterna att barnfamiljernas ekonomi behöver förstärkas. Det behöver ske på ett sätt som stärker incitamenten för arbete eftersom den enskilt viktigaste faktorn för ett hushålls välfärd är huruvida de vuxna i hushållet förvärvsarbetar. Åtgärden ska också medverka till ökad flexibilitet för föräldrarna.

Kristdemokraterna föreslår därför ett jobbskatteavdrag för föräldrar som är 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 kr per månad. För föräldrar till barn som är 0-3 år ska skattereduktionen inte bara omfatta förvärvsinkomster utan även försäkringsinkomster som föräldrapenning, a-kassa och dylikt.

Skattesänkningen kallas jobbskatteavdrag för den riktar sig till föräldrar som förvärvsarbetar på samma vis som det jobbskatteavdrag som alliansregeringen införde i flera steg från 2007.

Jobbskatteavdraget för föräldrar skiljer sig dock på en annan punkt från det vanliga jobbskatteavdraget eftersom det är en fast skattereduktion som uppgår till 500 kr per förälder/vårdnadshavare per månad. Det gör att förslaget har en fördelningspolitisk profil som gynnar föräldrar som är låginkomsttagare och får behålla en större andel av sin lön efter skatt än föräldrar som är höginkomsttagare. Det gör också att små arbetsinkomster blir mer lönsamma.

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjlighet att försörja sig, känna trygghet och bygga goda relationer. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Dan Hovskär

2:e vice ordförande för

Kristdemokraterna Skaraborg

11 apr 2017 06:00

11 apr 2017 06:00