Rosenrasande var namnet

Debatt:

Replik. Som oppositionspolitiker behöver man aldrig ta det fulla ansvaret för kommunens utveckling, Per Rosengren (MT 14/3)

Jag undrar varför du inte lyfte sakfrågan i din debattartikel, det vill säga hyresavtalet och endast ett hyresförhållande på det nya särskilda boendet. Detta stämmer nämligen väl överens med den äldrevårdsplan vi tagit fram som tydliggör att vi behöver ett nytt särskilt boende (ett biståndsbedömt boende med kommunal vård för äldre) med 40 till 50 platser och som dessutom bör vara klart under 2018.

Vi har gjort en genomlysning som visar var det är lämpligast att bygga ett nytt boende eller att bygga ut ett befintligt boende. Genomlysningen visade tydligt att det blir betydligt högre driftkostnader att bygga en fristående byggnad än vad det blir att bygga ut ett befintligt boende. Utredningen visade även att Alen redan har en detaljplan som överensstämmer med vårt behov. Motivet till vårt ställningstagande är således relativt enkelt – en utbyggnad av Björkgården är det mest fördelaktiga för kommunen av flera skäl;

1. Rent verksamhetsmässigt finns det stora synergieffekter och samverkansfördelar med de sex hemtjänstgrupper som redan finns i denna byggnad. Även tryggheten för de boende är viktig att beakta.

2. Att kunna använda samma kök och övriga samlingslokaler generar betydligt lägre driftkostnader för kommunen. Tack vare samordningsvinsterna och de lägre driftkostnaderna ges möjlighet att lägga mer resurser på fler händer i vården än på höga lokalkostnader.

3. Vi kommer att hyra den utbyggda delen, som dessutom går att konverteras till ett vanligt boende om behovet minskar om ca 15 -20 år. Vi skapar alltså möjligheter inför framtiden att kunna ställa om utifrån verksamhetens kommande behov.

4. Vi kommer kunna erbjuda par möjligheten att bo nära varandra i samma byggnad. Detta är en tydlig kvalitetshöjning.

Nu påstår du Per Rosengren, att vi bryter mot LOU (lagen om offentlig upphandling). Det är en ren felaktighet och ett missförstånd från din sida. Du hade haft rätt, OM det hade varit en byggentreprenad. Nu är det ett hyresförhållande där fastighetsägaren har erbjudit sig att bygga ut Björkgården med en huskropp för särskilt boende med 40-50 platser. Vi har inget med byggnationen/ entreprenaden att göra. Det är en sak mellan fastighetsägare och den byggherre han utsett. Vi har ett hyresförhållande och ett stort behov av dessa nya platser. Detta sätt skiljer sig inget mot hur vi jobbat tidigare.

Det är verkligen tråkigt att du i mina ögon tycks hysa sådan agg mot en viss fastighetsägare och rent av sorgligt att du gör allt som står i din makt att smutskasta alla andra som inte delar din uppfattning.

Politik handlar om att driva kommunen framåt och att prioritera resurser där vi ser förändrade behov utifrån medborgarnas bästa. Vår bedömning stämmer inte överens med dina slutsatser. Jag har ändå tolv års erfarenhet av politiskt arbete i kommunen och vi har aldrig varit i närheten av den ton du använder i dina anklagelser.

Detta hyresförhållande/ arbetssätt skiljer sig på intet sätt från hur vi jobbat tidigare under åren, varken under tiden som du var majoritetspolitiker eller den majoritet som jag leder nu.

Under senaste år har vi tecknat en rad hyreskontrakt i likhet med ovanstående, till exempel utbyggnaden av Ljungdalen förskola, Fräsens gruppbostad, Hemsö gruppbostad vid Regionens hus och Sjukhuset med mera.

Du har varit emot så mycket som blivit bra lösningar och uppskattat av våra medborgare.

Jag respekterar din åsikt, jag med flera delar inte din slutsats.

Och är övertygad att detta har gått rätt till och att platserna behövs.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

17 mar 2017 06:00

17 mar 2017 06:00