07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Stambanan behöver regionens stöd

Debatt: Kollektivtrafik

De som pendlar eller fraktar gods på Västra stambanan ställer sig med största sannolikhet bakom Trafikverkets beskrivning, att den är viktig, nödvändig – och överbelastad. Det leder till förseningar, för såväl pendlare som export- och godsföretag.

Det är flera år sedan kapacitetstaket nåddes för Västra stambanan. Men trots flera påpekanden om problemen och trots studier som visar på akuta behov av utbyggnad och upprustning händer väldigt lite.

Göteborgsregionen är den snabbast växande arbetsmarknadsregionen i landet. För att inte tappa fart krävs fungerande infrastruktur och risken finns att Västra stambanan kan bli en flaskhals som bromsar utvecklingen.

Regionens egen plan, Målbild Tåg 2035, talar om behovet av en fördubbling av antalet resande på sträckan genom regionen, från dagen cirka 20 000 till 40 000 resor per vardag. Men det kommer inte av sig självt; för att klara den kraftfulla ökningen förutsätts en ökad turtäthet. Det, i sin tur, kräver högre kapacitet på banan, och för det krävs satsningar och utbyggnad. Det handlar om ett extra spår där godstrafiken kan köras om, ett nytt vändspår (i Alingsås), men också ytterligare ett dubbelspår på sträckan Alingsås-Göteborg. Allt detta konstateras i den nationella tågplanen. Men vad gör Västra Götalandsregionens majoritet för att driva på för ökad kapacitet?

Den nationella planen för tågen sträcker sig fram till 2025. Målbild Tåg 2035 och den nationella prognosen för långväga persontransporter och internationella godstransporter ställer krav på en kapacitetsökning i närtid. Siktet ska vara att få byggt nya spår i nästa nationella plan. Åtgärderna som behövs är kartlagda och definierade, nästa steg nu är att få till lokaliseringsstudien (var ska de nya spåren gå)? Med två spår till finns verkliga förutsättningar att nå klimatmålen liksom att klara av person och godstransporter i närtid - inom nästa planperiod! Men det förutsätter engagemang, påverkan och åtgärder från den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen. Av detta ser vi mycket lite.

S+MP-regeringen har och kommer kraftigt att öka anslagen till svensk järnväg, men för att få de satsningar vi önskar till Västra Götaland krävs också ett engagemang av den styrande majoriteten i regionen. Vi socialdemokrater saknar det engagemanget. Det gör sannolikt även de som arbets-, eller studiependlar, kör gods eller reser mellan Sveriges två största städer på Västra stambanan. Jag hoppas få svar på vad den moderatledda majoriteten gör för att påverka utveckling för Västra stambanan och då främst nya spår på sträckan Alingsås - Göteborg, genom den interpellation jag har ställt i regionfullmäktige. Jag är säker på att såväl godsföretagen, de som pendlar och kommunerna också ser fram emot ett svar från Västra Götalandsregionens moderatledda majoritet.

Alex Bergström (S)

Regionråd i opposition

De som pendlar eller fraktar gods på Västra stambanan ställer sig med största sannolikhet bakom Trafikverkets beskrivning, att den är viktig, nödvändig – och överbelastad. Det leder till förseningar, för såväl pendlare som export- och godsföretag.

Det är flera år sedan kapacitetstaket nåddes för Västra stambanan. Men trots flera påpekanden om problemen och trots studier som visar på akuta behov av utbyggnad och upprustning händer väldigt lite.

Göteborgsregionen är den snabbast växande arbetsmarknadsregionen i landet. För att inte tappa fart krävs fungerande infrastruktur och risken finns att Västra stambanan kan bli en flaskhals som bromsar utvecklingen.

Regionens egen plan, Målbild Tåg 2035, talar om behovet av en fördubbling av antalet resande på sträckan genom regionen, från dagen cirka 20 000 till 40 000 resor per vardag. Men det kommer inte av sig självt; för att klara den kraftfulla ökningen förutsätts en ökad turtäthet. Det, i sin tur, kräver högre kapacitet på banan, och för det krävs satsningar och utbyggnad. Det handlar om ett extra spår där godstrafiken kan köras om, ett nytt vändspår (i Alingsås), men också ytterligare ett dubbelspår på sträckan Alingsås-Göteborg. Allt detta konstateras i den nationella tågplanen. Men vad gör Västra Götalandsregionens majoritet för att driva på för ökad kapacitet?

Den nationella planen för tågen sträcker sig fram till 2025. Målbild Tåg 2035 och den nationella prognosen för långväga persontransporter och internationella godstransporter ställer krav på en kapacitetsökning i närtid. Siktet ska vara att få byggt nya spår i nästa nationella plan. Åtgärderna som behövs är kartlagda och definierade, nästa steg nu är att få till lokaliseringsstudien (var ska de nya spåren gå)? Med två spår till finns verkliga förutsättningar att nå klimatmålen liksom att klara av person och godstransporter i närtid - inom nästa planperiod! Men det förutsätter engagemang, påverkan och åtgärder från den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen. Av detta ser vi mycket lite.

S+MP-regeringen har och kommer kraftigt att öka anslagen till svensk järnväg, men för att få de satsningar vi önskar till Västra Götaland krävs också ett engagemang av den styrande majoriteten i regionen. Vi socialdemokrater saknar det engagemanget. Det gör sannolikt även de som arbets-, eller studiependlar, kör gods eller reser mellan Sveriges två största städer på Västra stambanan. Jag hoppas få svar på vad den moderatledda majoriteten gör för att påverka utveckling för Västra stambanan och då främst nya spår på sträckan Alingsås - Göteborg, genom den interpellation jag har ställt i regionfullmäktige. Jag är säker på att såväl godsföretagen, de som pendlar och kommunerna också ser fram emot ett svar från Västra Götalandsregionens moderatledda majoritet.

Alex Bergström (S)

Regionråd i opposition

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.