10 sep 2016 06:00

13 sep 2016 08:32

Naturreservat kräver skötsel

Debatt:

Skötselplan. Under den senaste tiden har antal naturreservat ökat kraftigt i Sverige. I regeringens och länsstyrelsens iver att få fram fler områden att göra till naturreservat blir underhållet dessvärre lidande och de framtagna skötselplanerna som ligger till grund för bildandet av reservaten följs ej.

Oron för att allt fler reservat riskerar att misskötas ledde till att vi kallade till ett möte mellan kommunens politiker (kommunstyrelsens arbetsutskott) och ansvariga på Länsstyrelsen. Vid detta möte framkom det med all tydlighet att våra farhågor riskerar att besannas. Länsstyrelsen bekräftade att de inte har möjlighet att sköta alla naturreservat och väljer istället att ha friutveckling i naturreservaten och det framkom även att man väljer bort besvärliga områden helt. Detta leder i förlängningen till att vi inte kommer kunna bevara de höga naturvärden som från början ligger till grund för att bilda ett naturreservat.

Genom att inte följa skötselplanerna och i många fall inte värna om de höga naturvärden som finns i området, är risken stor att det skapas en annan biologisk mångfald i området än den som låg till grund för bildandet av reservatet. Flera rödlistade växter och djur trivs inte i dessa nya områden längre och försvinner när länsstyrelsen inte sköter sina åtaganden. Grundtanken med reservatsbildning –att bevara ett naturområde för kommande generationer –försvinner. Detta är ett svek mot våra förfäder som ju skapat dessa höga naturvärden genom generationers skötsel, hårt arbete och svett.

Som exempel på den dåliga hanteringen av våra naturreservat kan nämnas de stora områden av vindfällen som man bara låtit ligga kvar sedan stormarna för ca 10 år sedan (Gudrun och Per). Detta innebär att områden får en helt annan karaktär och att den ursprungliga växtlighet som låg till grund för bildandet av reservatet försvinner. Även möjligheten att röra sig fritt i dessa områden försämras avsevärt och i vissa fall stänger det ute det rörliga friluftslivet.

Vi kan inte längre låta denna förstörelse fortsätta i våra reservat. Dagens skötselnivå och den nya inriktningen med friutveckling innebär att det skapas något annat än vad som är grundtanken. Vill vi verkligen att den växtlighet som finns där idag med sina höga naturvärden går till spillo?

Att från regering och länsstyrelsen entydigt ha som enda mål att öka antal naturreservat är helt fel! Det främsta målet måste väl ändå vara att sköta befintliga naturreservat för att behålla och bevara de höga naturvärden som finns där?

I de fall man beslutar om nya områden för bildande av naturreservat är det av högsta vikt att man säkerställer att det finns pengar avsatta att sköta området enligt den skötselplan man tagit fram. Allt för att säkerställa naturvärdet för kommande generationer. Syftet med en skötselplan är väl ändå skötsel?

Om man inte värnar om de naturvärden som finns idag och om det enda målet är att få mer mark, kan man lika gärna ta vilken gräsmatta som helst, låta växa igen med hänvisning till ”friutveckling”och sedan bilda ett naturreservat.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Oron för att allt fler reservat riskerar att misskötas ledde till att vi kallade till ett möte mellan kommunens politiker (kommunstyrelsens arbetsutskott) och ansvariga på Länsstyrelsen. Vid detta möte framkom det med all tydlighet att våra farhågor riskerar att besannas. Länsstyrelsen bekräftade att de inte har möjlighet att sköta alla naturreservat och väljer istället att ha friutveckling i naturreservaten och det framkom även att man väljer bort besvärliga områden helt. Detta leder i förlängningen till att vi inte kommer kunna bevara de höga naturvärden som från början ligger till grund för att bilda ett naturreservat.

Genom att inte följa skötselplanerna och i många fall inte värna om de höga naturvärden som finns i området, är risken stor att det skapas en annan biologisk mångfald i området än den som låg till grund för bildandet av reservatet. Flera rödlistade växter och djur trivs inte i dessa nya områden längre och försvinner när länsstyrelsen inte sköter sina åtaganden. Grundtanken med reservatsbildning –att bevara ett naturområde för kommande generationer –försvinner. Detta är ett svek mot våra förfäder som ju skapat dessa höga naturvärden genom generationers skötsel, hårt arbete och svett.

Som exempel på den dåliga hanteringen av våra naturreservat kan nämnas de stora områden av vindfällen som man bara låtit ligga kvar sedan stormarna för ca 10 år sedan (Gudrun och Per). Detta innebär att områden får en helt annan karaktär och att den ursprungliga växtlighet som låg till grund för bildandet av reservatet försvinner. Även möjligheten att röra sig fritt i dessa områden försämras avsevärt och i vissa fall stänger det ute det rörliga friluftslivet.

Vi kan inte längre låta denna förstörelse fortsätta i våra reservat. Dagens skötselnivå och den nya inriktningen med friutveckling innebär att det skapas något annat än vad som är grundtanken. Vill vi verkligen att den växtlighet som finns där idag med sina höga naturvärden går till spillo?

Att från regering och länsstyrelsen entydigt ha som enda mål att öka antal naturreservat är helt fel! Det främsta målet måste väl ändå vara att sköta befintliga naturreservat för att behålla och bevara de höga naturvärden som finns där?

I de fall man beslutar om nya områden för bildande av naturreservat är det av högsta vikt att man säkerställer att det finns pengar avsatta att sköta området enligt den skötselplan man tagit fram. Allt för att säkerställa naturvärdet för kommande generationer. Syftet med en skötselplan är väl ändå skötsel?

Om man inte värnar om de naturvärden som finns idag och om det enda målet är att få mer mark, kan man lika gärna ta vilken gräsmatta som helst, låta växa igen med hänvisning till ”friutveckling”och sedan bilda ett naturreservat.

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.