25 aug 2016 06:00

25 aug 2016 06:00

Ta krafttag för att bevara ängs- och betesmarker

Debatt:

Kulturarv. Brist på betesdjur och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Detta samtidigt som många lantbrukare konfronteras med lönsamhetsproblem. Att bevara ängs- och betesmarkerna är ett viktigt kulturarv och en viktig åtgärd för att bevara de cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter som är knutna till kulturlandskapet.

Vi behöver därför stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker vilket också gynnar lantbrukare och bidrar till en levande och attraktiv landsbygd.

Ängs- och betesmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som kolinbindning, pollinering och inte minst ett estetisk tilltalande landskap. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen för ängs- och betesmarkerna och lantbrukarens roll som landskapsvårdare måste lyftas fram.

Miljöpartiet arbetar för att:

- vi ska ta ett helhetsgrepp om fortsatt skötsel av ängs- och betesmarker i en nationell ängs- och betesplan. Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram planen och den bör innehålla åtgärder för att öka betesdriften samt ett arealmål för ängs- och betesmarker.

- vi ska höja den ekonomiska ersättningen till lantbrukare för skötsel av ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet. I synnerhet behövs höjd ersättning till skogsbete och mosaikbetesmarker.

- vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav i lagstiftningen.

- vi ska driva på för högre, enklare och effektiva ersättningar för skötsel av äng- och betesmarker vid nästa översyn av den gemensamma Europeiska jordbrukspolitiken.

- vi ska satsa på gröna beredskapsjobb i form av restaurering och naturvårdande skötsel av våra ängs- och betesmarker.

- vi ska förstärka uppdraget till centrala statliga myndigheter som t ex Trafikverket, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten att arbeta med naturvårdande skötsel kring infrastrukturmiljöer t ex järnvägsspår, hamnar, vägrenar och kraftledningsgator eftersom dessa idag hyser en hel del arter som traditionellt är knutna till ängs- och betesmarker.

- vi ska införa krav i djurskyddslagstiftningen om att även tjurar och tjurkalvar ska få beta ute.

- vi ska utreda hur vilda djurs bete kan komplettera tamdjurens bete t.ex. i skyddade områden.

Med dessa åtgärder ser vi att den nedåtgående trenden för ängs- och betesmarker kan vändas samtidigt som lantbrukare gynnas.

Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson MP

Emma Nohrén, landsbygdspolitisk talesperson MP

Vi behöver därför stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker vilket också gynnar lantbrukare och bidrar till en levande och attraktiv landsbygd.

Ängs- och betesmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som kolinbindning, pollinering och inte minst ett estetisk tilltalande landskap. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen för ängs- och betesmarkerna och lantbrukarens roll som landskapsvårdare måste lyftas fram.

Miljöpartiet arbetar för att:

- vi ska ta ett helhetsgrepp om fortsatt skötsel av ängs- och betesmarker i en nationell ängs- och betesplan. Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram planen och den bör innehålla åtgärder för att öka betesdriften samt ett arealmål för ängs- och betesmarker.

- vi ska höja den ekonomiska ersättningen till lantbrukare för skötsel av ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet. I synnerhet behövs höjd ersättning till skogsbete och mosaikbetesmarker.

- vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav i lagstiftningen.

- vi ska driva på för högre, enklare och effektiva ersättningar för skötsel av äng- och betesmarker vid nästa översyn av den gemensamma Europeiska jordbrukspolitiken.

- vi ska satsa på gröna beredskapsjobb i form av restaurering och naturvårdande skötsel av våra ängs- och betesmarker.

- vi ska förstärka uppdraget till centrala statliga myndigheter som t ex Trafikverket, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten att arbeta med naturvårdande skötsel kring infrastrukturmiljöer t ex järnvägsspår, hamnar, vägrenar och kraftledningsgator eftersom dessa idag hyser en hel del arter som traditionellt är knutna till ängs- och betesmarker.

- vi ska införa krav i djurskyddslagstiftningen om att även tjurar och tjurkalvar ska få beta ute.

- vi ska utreda hur vilda djurs bete kan komplettera tamdjurens bete t.ex. i skyddade områden.

Med dessa åtgärder ser vi att den nedåtgående trenden för ängs- och betesmarker kan vändas samtidigt som lantbrukare gynnas.

Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson MP

Emma Nohrén, landsbygdspolitisk talesperson MP

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.